Град Панчевo, Трг краља Петра I број 2-4, ПИБ: 101049012, МБ: 08331537, когa заступа Предраг Живковић, заменик градоначелника града Панчева и Горан Ћирковић, отац Радисав, из Старчева, Панчево, ул. Вељка Влаховића бр. 65, ЈМБГ 2702974860068, кога по специјалном пуномоћју солемнизованом од стране јавног бележника Јукић Снежане из Панчева, дана 02.08.2018. године, под бројем ОПУ:793-2018, заступа пуномоћник Гроза Милош, из Јабуке, општина Панчево, ул. Гоце Делчева бр. 47, ЈМБГ 0703989860004, закључују дана 09.08.2018. године, у Панчеву, следећи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта катастарске парцеле бр. 16167/10 КО Панчево.

Детаље уговора можете погледати у приложеном документу: