Град Панчево|grad@pancevo.rs

Генерални урбанистички план Панчева

/Генерални урбанистички план Панчева

Повод за израду Генералног урбанистичког плана Панчева је неопходност усаглашавања Генералног плана Панчева са новим Законом о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11) и одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011). Израдом ГЕНЕРАЛОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПАНЧЕВА (у даљем тексту: План) усклађеним са новим Законом о планирању и изградњи, Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената, обезбедиће се основни плански акт који треба да сагледа будући развој града кроз усмеравање изградње и уређења простора по мери његових становника.За будући развој града, неопходно је уважавати и унапређивати све постојеће квалитете који се тичу његовог природног окружења и карактеристика, географског и геостратешког положаја и значаја за регион, као и културно-историјског наслеђа у које се убрајају грађевински фонд, матрица града и др.

Документација:
Службени листа града Панчева бр. 23/2012
– Текст плана

Графички прилози:
01. Просторни размештај културних добара
02. План поделе на зоне и целине
03. Граница плана са претежном наменом
04. Синхрони план инсталација
05. Карта саобраћаја
06. Карта хидротехника
07. Карта термоенергетика
08. Карта телекомуникације
09. Граница обухвата за даљу планску разраду

2016-03-15T10:03:35+00:0025/02/2015|
Величина слова
Контраст