Повод за израду Генералног урбанистичког плана Панчева је неопходност усаглашавања Генералног плана Панчева са новим Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11) и одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“ бр. 31/2010, 69/2010 и 16/2011). Израдом ГЕНЕРАЛОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПАНЧЕВА (у даљем тексту: План) усклађеним са новим Законом о планирању и изградњи, Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената, обезбедиће се основни плански акт који треба да сагледа будући развој града кроз усмеравање изградње и уређења простора по мери његових становника.За будући развој града, неопходно је уважавати и унапређивати све постојеће квалитете који се тичу његовог природног окружења и карактеристика, географског и геостратешког положаја и значаја за регион, као и културно-историјског наслеђа у које се убрајају грађевински фонд, матрица града и др.

Документација:
Службени листа града Панчева бр. 23/2012
– Текст плана

Графички прилози:
01. Просторни размештај културних добара
02. План поделе на зоне и целине
03. Граница плана са претежном наменом
04. Синхрони план инсталација
05. Карта саобраћаја
06. Карта хидротехника
07. Карта термоенергетика
08. Карта телекомуникације
09. Граница обухвата за даљу планску разраду