Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације целина 1-шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План).

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 30.12.2016. до 23.01.2017.године.
Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градскеуправе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 610, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/308-905.

Документација:
Оглас за рани јавни увид
Текст плана измена и допуна ПГР Целина 1

Графички прилози:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из плана вишег реда
Планирана намена простора