Увод
Повод приступању изради Плана генералне регулације за насељено место Старчево (у даљем тексту План) је уочена је и потреба да се измене поједина планска решења дата у Генералном урбанистичком плану за насеље градског карактера Старчево („Сл. лист Општина Панчево, Алибунар, Ковачица, Ковин и Опово“, бр. 9/72), односно да се важећа планска решења за предметни простор усагласе са актуелним потребама и новим планским циљевима као и Одлука о изради Плана генералне регулације насељеног места Старчево („Службени лист града Панчева“ број 25/09).

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 10/2011
– Текст плана

Графички прилози:
01. План намене
02. Регулационо – нивелациони план
03. План инфраструктуре
04. План препарцелације грађевинског земљишта
05. Профили улица