Повод за израду Измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево, је иницијатива Градског већа града Панчева број I -03-6-сл./2009 од 12.01.2009.године а на захтев ЈП “Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ број 54-1/2009-V од 12.01.2009. год и Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево („Службени лист града Панчева“ број ……………)

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 18/2009
– Текст плана Измена и допуна