Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради плана генералне регулације насељеног места Глогоњ („Службени лист града Панчева“ број 25/09), у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009 и 81/09-исправка 64/2010-одлука УС и 24/2011, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС, 132/2014 i 145/2014) и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“ бр. 64/2015). На основу Одлуке о изради Плана бр.II-04-06-25/2009 („Сл.лист града Панчева “ бр.25/2009.) израда је поверена ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево. Плански основ за израду овог плана представља Просторни план града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.22/2012).

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 15/2016
Текст плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Извод из плана вишег реда
03 Постојећа намена са границом
04 План намене и подела на зоне
05 Регулационо-нивелациони план
06 Планирана инфраструктура
07 План поделе грађевинског земљишта
08 Зоне заштите
09 Профили улица