Увод
Насеља Омољица је уређивано и грађено у задњих тридесет година на основу Урбанистичког плана за насељено место Омољица („Сл. Лист Општина Панчево, Ковин и Опово“, број 9/88), који је Одлуком о одређивању делова урбанистичких планова за територију општине Панчево који нису у супротности са Законом о планирању и изградњи (Сл.лист општине Панчево» бр. 13/2003, 16/2003, 9/2004, 21/2004,12/07 и 17/07) потврђену у делу:
План намене површина,
План саобраћаја
План инфраструктуре
Пошто је урбанистички план са временске и планерске дистанце од 27 година, превазиђен, постоје нови захтеви и потреба за изградњом објеката комуналне инфраструктуре и обавеза заштите одређених простора и објеката, тржишних услови привређивања, примена савремених концепата планирања и примена иновативних технологија градње, као и обавеза имплиментације Просторног плана града Панчева ((„Сл.лист Града Панчева “ бр.22/12), Скупштина града Панчева је донела Одлуку о изради Плана генералне регулације у скаду са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском подручју насељеног места Панчево („Сл.лист Града Панчева “ бр.25/2009.год.

Докуметација:
– Службени лист града Панчева бр. 33/2014
– Текст плана

Графички прилози:
01. План намене простора
02. Регулационо – нивелациони план
03. План инфраструктуре
04. Профили улица