Razlog za izradu koncepta plana
Razlog pristupanju izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka (u daljem tekstu Plan), je potreba da se predmetni prostor usaglasi sa aktuelnim potrebama i novim planskim ciljevima, kao i Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/2009).
Uočena je i potreba da se izmene pojedina planska rešenja, i da se na osnovu Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Jabuka pristupi izradi nacrta Plana je osnova za prostorni razvoj, zaštitu i uređenje područja naseljenog mesta Jabuka.

Dokumetacija:
Službeni list grada Pančeva br. 11/2011
– Tekst plana

Grafički prilozi:
01. Planirana namena prostora
02. Plan regulacije
03. Plan infrastrukture