Na osnovu člana 35. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS” br.72/2009, 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), članova 39.stav 1. tačka 5. i 99. stav 1. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15 – prećišćen tekst) i Odluke o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ivanovo (“Službeni list grada Pančeva” broj 25/09), Skupština grada Pančeva na sednici održanoj 30.11.2015.godine donela je P L A N  G E N E R A L N E  R E G U L A C I J E NASELJENOG MESTA IVANOVO

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 35/2015
Tekst plana

Grafički prilozi:
01 Dispozicija prostora u odnosu na grad
02 Planirana pretežna namena
03 Regulaciono nivelacioni plan
04 Postojeća i planirana infrastruktura
05 Plan preparcelacije građ. zemljišta
06 Profili ulica