На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), чланова 39.став 1. тачка 5. и 99. став 1. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 – прећишћен текст) и Одлуке о изради Плана генералне регулације насељеног места Иваново („Службени лист града Панчева“ број 25/09), Скупштина града Панчева на седници одржаноj 30.11.2015.године донела је П Л А Н  Г Е Н Е Р А Л Н Е  Р Е Г У Л А Ц И Ј Е НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ИВАНОВО

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 35/2015
Текст плана

Графички прилози:
01 Диспозиција простора у односу на град
02 Планирана претежна намена
03 Регулационо нивелациони план
04 Постојећа и планирана инфраструктура
05 План препарцелације грађ. земљишта
06 Профили улица