Увод
Изради Измена и допуна приступило се на основу Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (“Сл. лист града Панчева“ бр. 8/13 и 11/14), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС , 50/13-УС и 98/13-УС), Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/10, 69/10 и 16/11). На основу Чл.46 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр.72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), Чл.42 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл.гласник РС“ бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и Чл.2 Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево (“Сл. лист града Панчева“ бр. 8/13 и 11/14), приступа се измени и допуни планског документа у целини. Ова Измена и допуна, представља измену плана у целини и доноси се као пречишћен текст основне верзије плана са свим изменама и допунама. На основу поменуте Одлуке, израда је поверена ЈП „Дирекција за изгардњу и уређење Панчева“ Панчево. Плански основ за израду Измена и допуна плана је ПГР Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево („Службени лист општине Панчево“ број 19/12, 27/12-исправка, 1/13-исправка и 24/13-исправка) и Генерални урбанистички план Панчева („Службени лист града Панчева“ број 23/12).

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 19/2012
– Службени лист града Панчева бр. 27/2012 – Исправка
– Службени лист града Панчева бр. 1/2013 – Исправка
– Службени лист града Панчева бр. 24/2013 – Исправка
– Службени лист града Панчева бр. 20/2014
– Текст плана Измена и допуна

Графички прилози
01. Планирана намена
02. Заштићене културне целине
03. Регулациони план јавних површина
04. Регулациони план саобраћајних површина
05. План инфраструктуре
06. А План поделе грађевинског земљишта
07. Б План поделе грађевинског земљишта
08. Карта спровођења
09. Профили улица