Изради пдр-а -подцелина 6 ц- нова депонија- у насељеном месту Панчево приступило се ради решавања нарастајућег проблема одлагања отпадних материја, пре свега комуналног отпада са територије целог региона, а нарочито града панчева обзиром на ситуацији на старој депонији која не испуњава ни основне критеријуме за ову врсту објеката.

Документација:
Службени лист града Панчева бр.22/2015
Текст плана

Графички прилози
01. План намене простора
02. Регулационо-нивелациони план
03. Планирана инфраструктура
04. План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
05. Профили улица