Полазне основе
Простор обухваћен Планом дефинисан је следећим улицама: Лава Толстоја, Стеријином, Милоша Обреновића (бивша Паје Маргановића) и Милоша Требињца, односно геодетским тачкама од Г1 до Г19. Укупна површина простора обухваћеног Планом износи 29ха 17а 66м2. Приказ граница простора и обухват Плана дат је на свим графичким прилозима.

Документација:
– Службени лист града Панчева бр. 31/2011
– Текст плана

Графички прилози
01. План намене
02. План регулације
03. План инфраструктуре
04. План препарцелације грађевинског земљишта
05. Профили улица