На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву (”Сл. Лист града Панчева” бр. 34/2018) и Плана генералне регулације Целина 11 – комплекси посебне намене у Панчеву
(”Службени лист града Панчева” број 35/12), након елабората за рани јавни увид урађен је нацрт Плана детаљне регулације за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву.

Текстуални део:
– ”Сл. листа града Панчева” бр. 28/19
Одлука
Доспели услови
Текст ПДР

Графички прилози:
01 Планирана намена и подела на зоне
02 Регулационо-нивелациони план
03 План инфраструктуре
04 План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
05 Профили улица