На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за двоструки 110kV далековод ТС Панчево 2 – прикључно разводно постројење „Бела Анта„ у Долову („Сл. лист града Панчева“ бр. 38/15), приступило се изради овог плана- Плана детаљне регулације за двоструки 110kV далековод ТС «Панчево 2» – прикључно разводно постројење „Бела Анта„ у Долову (у даљем тексту: План).
Предмет овог плана је далековод за прикључење ветрогенераторског поље „ Бела Анта“ у Долову на електроенергетску мрежу, којим би се обухватило прикључно-разводно постројење „Бела Анта“ и прикључни двоструки 110kV далековод ПРП „Бела Анта“ – ТС „Панчево 2“. Прикључно разводно постројење (у даљњем тексту: ПРП 110 kV „Бела Анта“) „Бела Анта“ је комплекс преко кога се ветроелектране прикључује на преносни систем електричне енергије.

Документација:
Службени лист града Панчева бр. 5/2017 од 17/03/2017. године
Текст плана

Графички прилози
01. Извод из плана вишег реда
02. Постојећа намена
03. Планирана намена, регулација и нивелација
04. Планирана инфраструктура

Стратешка процена утицаја плана на животну средину