Na osnovu Odluke Skupštine Grada Pančeva o izradi Plana detaljne regulacije za dvostruki 110kV dalekovod TS Pančevo 2 – priključno razvodno postrojenje „Bela Anta„ u Dolovu („Sl. list grada Pančeva“ br. 38/15), pristupilo se izradi ovog plana- Plana detaljne regulacije za dvostruki 110kV dalekovod TS «Pančevo 2» – priključno razvodno postrojenje „Bela Anta„ u Dolovu (u daljem tekstu: Plan).
Predmet ovog plana je dalekovod za priključenje vetrogeneratorskog polje „ Bela Anta“ u Dolovu na elektroenergetsku mrežu, kojim bi se obuhvatilo priključno-razvodno postrojenje „Bela Anta“ i priključni dvostruki 110kV dalekovod PRP „Bela Anta“ – TS „Pančevo 2“. Priključno razvodno postrojenje (u daljnjem tekstu: PRP 110 kV „Bela Anta“) „Bela Anta“ je kompleks preko koga se vetroelektrane priključuje na prenosni sistem električne energije.

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 5/2017 od 17/03/2017. godine
Tekst plana

Grafički prilozi
01. Izvod iz plana višeg reda
02. Postojeća namena
03. Planirana namena, regulacija i nivelacija
04. Planirana infrastruktura

Strateška procena uticaja plana na životnu sredinu