Izmena i dopuna Plana se odnosi na delove teksta osnovnog Plana, shodno tekstu koji je objavljen u Službenom listu grada Pančeva, broj 03/2012 (u daljem tekstu: Osnovni plan 12).

“Sl.list“ grada Pančeva br. 10/17
Tekst IiD PDR
Grafička dokumentacija DWG
Grafička dokumentacija PDF