Izradi Plana se pristupilo na onovu Odluke o izmeni odluke o izmenama i dopunama plana generalne regulacije Celina 2 Strelište sa Hipodromom i Vojlovica sa Topolom u naseljenom mestu Pančevo (“Službeni list grada Pančeva” broj 11/14), Zakon o planiranju i izgradnji (“Sl.glasnik RS” br.72/2009, 81/09-ispravka, 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odlika US, 132/2014 i 145/2014) i Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata postornog i urbanističkog planiranja (“Sl.glasnik RS” br. 64/2015).

Dokumentacija:
Službeni list grada Pančeva br. 16/2016
Tekst plana

Grafički prilozi:
01 Plan namene
02 Plan regulacije
03 Plan infrastrukture
04 A Plan podele građevinskog zemljišta
05 B Plan podele građevinskog zemljišta
06 Profili ulica