Na osnovu Odluke Skupštine Grada Pančeva o izradi Plana detaljne regulacije bloka 115 u Omoljici – poslovna zona sa reciklažnim centrom za privremeno skladištenje otpada radi tretmana i njegovog daljeg plasmana (“Sl. List grada Pančeva“ br. 20/2015, od 28. jula 2015. godine) i Plana generalne regulacije naseljenog mesta Omoljica (“Službeni list grada Pančeva“ broj 9/11 i 3/13-ispravka – u daljem tekstu: Osnovni plan), potrebna je razrada lokacije bloka 115 u Omoljici, kroz izradu plana detaljne regulacije.
U skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ broj 64/2015), izrađen je elaborat za potrebe sprovođenja procedure Ranog javnog uvida koji je održan od 03.12.2015.god. do 17.12.2015.god.. Na osnovu Izveštaja o izvršenom ranom javnom uvidu broj V-15-06-3/2015 i V-15-350-145/2015 od 22.12.2015.god., nastavljena

Dokumentacija:
–Službeni list grada Pančeva br. 40/2016
Tekst plana

Grafički prilozi
01. Dispozicija prostora u odnosu na grad
02. Izvod iz plana višeg reda
03. Granica plana i obuhvat postojećeg građevinskog područja
04. Granica plana i granica postojećeg građevinskog područja
05. Regulaciono-nivelacioni plan
06. Planirana infrastruktura
07. Plan podele građevinskog zemljišta na javno i ostalo
08. Profili ulica