На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације блока 115 у Омољици – пословна зона са рециклажним центром за привремено складиштење отпада ради третмана и његовог даљег пласмана (“Сл. Лист града Панчева“ бр. 20/2015, од 28. јула 2015. године) и Плана генералне регулације насељеног места Омољица (“Службени лист града Панчева“ број 9/11 и 3/13-исправка – у даљем тексту: Основни план), потребна је разрада локације блока 115 у Омољици, кроз израду плана детаљне регулације.
У складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“ број 64/2015), израђен је елаборат за потребе спровођења процедуре Раног јавног увида који је одржан од 03.12.2015.год. до 17.12.2015.год.. На основу Извештаја о извршеном раном јавном увиду број V-15-06-3/2015 и V-15-350-145/2015 од 22.12.2015.год., настављена

Документација:
–Службени лист града Панчева бр. 40/2016
Текст плана

Графички прилози
01. Диспозиција простора у односу на град
02. Извод из плана вишег реда
03. Граница плана и обухват постојећег грађевинског подручја
04. Граница плана и граница постојећег грађевинског подручја
05. Регулационо-нивелациони план
06. Планирана инфраструктура
07. План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало
08. Профили улица