Izmena i dopuna se odnosi na delove teksta osnovnog Planageneralne regulacije Kompleksi posebne namene (Celina 11) u Pančevu, shodno tekstu koji je objavljen u „Službenom listu opštine Pančevo“, broj 35/12 i 10/14-ispravka.

– “Sl. list grada Pančeva“ br. 3/21
Tekst PGR
Grafički prilozi
Dokumentacija