Mestská správa mesta Pančevo je utvorená ako jednotný orgán, v rámci ktorého, ako osobitné organizačné jednotky, fungujú:
– Kabinet primátora
– 8 sekretariátov ( pre všeobecnú správu; pre záležitostí zhromaždenia, pre záležitosti primátora a mestskej rady; pre verejné služby a sociálne otázky; pre urbanizmus a stavebné a bytovo-komunálne záležitostí; pre hospodárstvo a ekonomický rozvoj; pre daňovú administráciu; pre poľnohospodárstvo, vidiek a rurálny rozvoj a inšpekčné služby);
– 3 agentúry (pre verejné obstarávania, pre dopravu a pre správu majetku);
– Služba spoločných záležitostí;
– Komunálna polícia;
Kvôli zveľadeniu práce a modernizácii Mestskej správy ako i kvôli zlepšeniu kvality služieb, ktoré tento orgán poskytuje občanom Pančeva, v júni roku 2009 otvorili Mestské servisné centrum – veľkú sieň s 22 úradníckych okienok, ktoré sa nachádzajú v zrekonštruovanom priestore, v prízemi Mestskej správy. Pracovný čas Mestského servisného centra je počas pracovných dní od 8 do 15 hodiny, a informácie poskytujú aj telefonicky na tel. číslo 013/311-211 alebo na e-mail: usluznicentar@pancevo.rs.
Na nasledujúcich stranách tejto brožúrky môžete zistiť, ktoré sú kompetencie, oprávnenia a povinnosti každého zo sekretariátov, agentúry alebo komunálnej polície. Vďaka tomuto prehľadnému a jasnému sprievodcovi môžete najľahšie a najrýchlejšie prísť po informácie o tom, v ktorej organizačnej jednotky Mestskej správy, kedy a ako môžete zrealizovať hociktoré svoje právo z ich kompetencií.
Tento sprievodca Vám pomôže, ak sa chcete zapísať do voličského zoznamu, ak si chcete otvoriť pracovnú knižku, dostať výpis z matričných kníh alebo stavebné povolenie, uzavrieť manželstvo, zložiť skúšku pre vykonávanie taxíkovej prepravy, predÍžiť pracovný čas svojho pohostinského podniku, získať právo na odklad platenia daňového dlhu atď. Tu je uvedená iba malá časť práv, ktorých sa občania Pančeva môžu dožadovať v Mestskej správe.
Podrobnejší zoznam kompetencií všetkých orgnizačných jednotiek, s opisom procedúr a inými dôležitými údajmi, vyhľadajte na stranách, ktoré nasledujú.