1. SEKRETARIÁT PRE VŠEOBECNÚ SPRÁVU
– STÁLY ZOZNAM VOLIČOV
Stály zoznam voličov vedie Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy v súlade so Zákonom o stálom zozname voličov.
Časť zoznamu voličov pre územie mesta Pančevo aktualizuje Sekretariát všeobecnej správy (vykonáva zápis, vymazanie, zmeny, doplnky a opravy).
Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov pre oblasť mesta Pančevo
Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov pre územie mesta Pančevo, občania môžu vykonať v Sekretariáte pre všeobecnú správu, v kancelárii č. 107, na prvom poschodí budovy mesta Pančevo, v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 alebo na telefónne číslo 013/308-820.
Potrebné doklady: Občiansky preukaz
Nahliadnutie do stáleho zoznamu voličov môžno vykonať aj elektronicky, na oficiálnej stránky Ministerstva štátnej samosprávy a lokálnej samosprávy www.drzavnauprava.gov.rs vnášaním údajov o rodnom čísle občana.
Zmeny vo všeobecnom zozname voličov mesta Pančeva
Zápis, zmeny, doplnky, opravy a vymazanie z časti zoznamu voličov pre územie mesta Pančeva koná sa z úradnej povinnosti alebo na iniciatívu občana.
Žiadosť o zápis, zmeny, dolpnky, opravy a vymazanie zo stáleho zoznamu voličov doručuje sa Sekretariátu pre šeobecnú správu, kancelária č. 107, prvé poschodie budovy mesta Pančevo, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 alebo telefónne číslo 013/308-820.
Potrebné doklady (v závislosti od dôvodu zmeny v stálom zozname voličov):
– Žiadosť
– Občiansky preukaz
– Výpis z matriky narodených, výpis z matriky sobášených a osvedčenie o štátnom občianstve
– Rozhodnutie o prepustení zo štátneho občiastva Republiky Srbsko
– Pre vymazanie zo zoznamu voličov potrebné je doložiť výpis z matriky úmrtí pre osobu, ktorá sa vymazuje zo zoznamu voličov
– Pre vymazávanie zo zoznamu voličov osoby, ktorá je pozbavená spôsobilosti na právne úkony, potrebné je pridať rozhodnutie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony pre osobu, ktorá sa vymazuje zo zoznamu voličov
– Pre vnútorne vysídlené osoby – prihlasovací lístok o pobyte
– Oslobodené od platenia poplatku
Zápis do osobitného zoznamu voličov národnostných menšín
Každý občan s volebným právom, príslušník národnostnej menšiny, má právo podať žiadosť o zápis do osobitného zoznamu voličov národnostných menšín.
Žiadosť môžu občania podať osobne, v každý pracovný deň od 7:30-15:30 hodiny v Mestskej správe mesta Pančeva – v Sekretariáte pre všeobecnú správu, Námestie kráľa Petra I. 2-4, v kancelárii Služby voličských zoznamov číslo 107, na prvom poschodí, prostredníctvom miestnych kancelárií na území mesta Pančeva, alebo poštou na adresu: Mestská správa mesta Pančevo – Sekretariát pre všeobecnú správu, Námestie kráľa Petra I. 2-4, 26 000 Pančevo.
Na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti a verejnej správy – Kancelárie pre ľudské a menšinové práva www.ljudskaprava.gov.rs nachádza sa žiadosť o zápis a vymazanie zo zoznamu voličov, a môžu si ju prevzať aj v Mestskej správe mesta Pančevo, v Službe voličských zoznamov, kancelária číslo 107, na prvom poschodí, ako aj v miestnych kanceláriach.
Potrebné je, aby podávateľ čitateľne vyplnil žiadosť a aby ju podpísal. Všetky údaje v žiadosťi musia byť identické s údajmi v občianskom preukaze žiadateľa.
Poplatok za zápis, vymazanie, zmeny, doplnky a úpravy v stálom zozname voličov a v osobitnom voličskom zozname národnostných menšín, sa neplatí.
ARCHÍV
Archív vedie archívnu knihu, uchováva archívované spisy v registrátorských jednotkách – fascikloch zaradených podľa úschovnej doby, popisuje bezcenný registrátorský materiál v postupe vyraďovania bezcenného registrátorského materiálu; odovzdáva registrátorský materiál, sprístupňuje referentom nazretie do predmetov a technickej dokumentácie, koná výber archívnych materiálov, popisuje a vyraďuje bezcenný registrátorský materiál.
Občan alebo tretia osoba, ktorá má právny záujem o predmet, môže podať žiadosť o prístup k archívnemu predmetu a na vlastné náklady vykonať odpis a kopírovanie archivovaných spisov, ako aj požiadať o nahliadnutie do projektovej dokumentácie.
Občan podáva žiadosť v Mestskom servísnom centre, na okienkách 1, 2 a 3, telefónne čísla: 013/308-788 i 013/308-789.
Spolu s podaním žiadosti občan musí doložiť občiansky preukaz a zaplatiť mestský administratívny poplatok.
PRIJÍMACIA KANCELÁRIA
Príjímanie podania pre prácu s občanmi
Príjímanie podaní a práca s občanmi prebieha v Mestskom servísnom centre, na okienkách 1, 2 a 3 telefónne čísla: 013/308-788 i 013/308-789
Na týchto okienkách sa tiež vykonávajú aj nasledovné úkony:
– Prijímanie podaní, odvolaní, námietok, doplnení, osobne alebo poštou;
– Prinášanie projektov z Archívu, na žiadosť občana;
– Vyhľadávanie prostredníctvom počítača a informovanie zainteresovaného občana o stave evidovanej veci;
– Ústne oznámenie
Overenie podpisov, rukopisov a odpisov dokladov
Overenie podpisov, rukopisov a odpisov dokladov vykonáva sa v Mestskom servísnom centre, na okineku číslo 4 a 5, telefónne čísla: 013/308-710 a 013/308-918
Overenie sa vykonáva aj v miestnych kanceláriách na území mesta Pančevo.
Pre overenie splnomocnenia:
– najmenej dva výtlačky splnomocnenia, ktoré sa overuje
– záväzná prítomnosť občana s osobným dokladom
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku
Pre overenie podpisov:
– najmenej dva výtlačky vyhlášky, ktora sa overuje
– záväzná prítomnosť občana s osobným dokladom
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku
Pre overenie podpisov dvoch svedkov:
– najmenej dva výtlačky vyhlášky, ktorá sa overuje
– záväzná prítomnosť občana s osobným dokladom
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku
Pre overenie odpisov:
– originálny doklad
– najmenej dva odpisy (fotokópie)
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku
Pre overenie zmluvy:
– najmenej dva výtlačky zmluvy
– záväzná prítomnosť podpisovateľov zmluvy s občianskými preukazmi
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

Poznámka:
Pod ,,odpisom” z tohto sadzobného čísla sa rozumie aj vydanie fotokópie, resp. vytlačenie aktu, resp. spisu z počítačovej memórie alebo písacieho stroju.

Pod ,,pol hárkom” sa v zmysle tohto zákona, považuje dvojstranná papierová listiná formátu A4 alebo menšieho formátu
Ak je odpis, ktorý má byť overený, napísaný v cudzom jazyku, poplatok sa zväčšuje o 100 % v porovnaní s poplatkom uvedenom v odseku1 tohto sadzobného čísla.
Utečenci a vysídlené osoby z územia bývalej SFRJ a presídlené osoby z územia APKM, na základe príslušných dokladov, preukazujúcich ich identitu, v lehote šiestich mesiacov odo dňa vydania originálu dokladu, majú zľavu na poplatok z ods. 1 tohto sadzobného čísla pre overenie odpisov, výpisov, resp. potvrdení z matričných kníh, a to 70% z výšky príslušného poplatku.

Pracovná knižka
Úkony, týkajúce sa pracovných knižiek, vykonávajú sa v Mestkom servísnom centre, okienká 4. a 5. telefónne číslo: 013/308-710 a 013/308-918
Na otvorenie pracovnej knižky je potrebné:
– žiadosť o otvorenie pracovnej knižky v dvoch exemplároch (vypÍňa občan),
– pracovná knižka (vypÍňa poverený úradník),
– platný občiansky preukaz
– diplóm, potvrdenie, respektíve vysvedčenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa – originál
– záväzná prítomnosť osoby, ktorá podala žiadosť o otvorenie pracovnej knižky
Na vydanie duplikátu pracovnej knižky je potrebné:
– žiadosť
– potvrdenie o uskutočnení platby pre zverejnenie oznámenia o stratenej pracovnej knižke v Úradnom vestníku Republiky Srbsko. Platba pre zverejnenie oznámenia o stratenej pracovnej knižky v Úradnom vestníku RS sa vykonáva na účet: 160-14944-58, platobný kód: 133, číslo modelu: 97, referenčné číslo: 51-242, účel platby: vyhlásenie neplatnosti pracovnej knižočkj, prijímateľ: VP ,,Úradný vestník”, Kralja Milutina 27, Belehrad.
– okrem horeuvedených písomností, potrebné je doložiť všetky doklady, ktoré sú potrebné pre vydanie pracovnej knižky
Doplnenie údajov o odbornom vzdelaní:
– diplóm, potvrdenie, respektíve vysvedčenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa – originál
– platný občiansky preukaz
Zmena osobného mena v pracovnej knižke:
– dôkaz o zmene osobného mena (výpis z Matrike narodených, potvrdenie o zmene osobného mena)
– platný občiansky preukaz

Vydanie osvedčenia o živote (vydáva sa za účelom vybavenia zahraničného dôchodku)
Potrebné je, aby občan osobne prišiel do Mestského servsného centra, na okienká číslo 4, 5 a 6, telefónne čísla: 013/308-710, 013/308-918 a 013/308-919.
– platný občiansky preukaz
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

SLUŽBA BEZPLATNEJ PRÁVNEJ POMOCI
Služba bezplatnej právnej pomoci je založená 1. februára roku 2005 na základe Dohody o realizácii Projektu Bezplatnej právnej pomoci v Pančeve, ktorú uzatvorili Ombudsman Katalónie, Advokátska komora Vojvodiny a Okresa Pančevo.
Cieľom zavedenia systému je umožniť občanom, aby mali prístup k Spravodlivosti prostredníctvom Služby právneho poradenstva a Služby zastupovania na súde zo strany advokátov.
Služba bezplatnej právnej pomoci funguje v rámci lokálnej samosprávy – Mesta Pančevo a financuje sa z mestského rozpočtu.
V Službe sú zamestnaní advokáti Základnej orgnizácie advokátov Alibunar, Kovačica, Opovo a Pančevo.
Služba má sídlo v ulici Zmaj Jovina číslo 5, lokál číslo 5, telefónne číslo 332-586, pracovný čas od 09:00 do 13:00 hodiny.

2. ODDELENIE OSOBNÉHO ŠTATÚTU OBČANOV
Vydávanie potvrdenia o štátnom občianstve
Potrebné je, aby občan prišiel k matrikárovi, do Mestského servisného centra, na okienka číslo 7 a 8, telefónne číslo 013/308-817 a 308-920.
– žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku
Utečenci a vysídlené osoby z územia bývalej SFRJ a presídlené osoby z územia Kosova a Metóchie, na základe príslušných dokladov, preukazujúcich ich štatút, majú zľavu na poplatok 70% z celkovej výšky predpísaného poplatku.
Objednávanie výpisu a potvrdenia možno vykonať aj telefonicky v časovom úseku od 8:00-15,00 hodiny na telefónne číslo 013/351-473, 013/308-726 a 013/308-809, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail usluznicentar@pancevo.rs a prostredníctvom eSlužby Portálu eSprávy Republiky Srbsko.

Doručovanie objednaných výpisov a potvrdení nevykonávajú v sobotu, nedeľu a počas štátnych a cirkevných sviatkov. Výpisy a potvrdenia posielajú prostredníctvom Post express-u, podľa systému ,,dnes u nás zajtra u vás”. Poplatok a poštové náklady sa platia dobierkou.
ZÁKLAD A MESTO ZÁPISU DO MATRIČNEJ KNIHY ŠTÁTNYCH OBČANOV A VYDÁVANIE POTVRDENIA O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE
Od 01.08.1948 do 31.12.1952 osoby sú zapisované podľa bydliska
Osoby narodené od 01.01.1953 do 13.03.1972 zapisované sú podľa zápisu otca (jedného rodiča)
Osoby narodené od 14.03.1973 do -26.12.1979 zapisané sú podľa bydliska rodičov vo chvíli narodenia dieťaťa
Osoby narodené od 27.12.1979 zapisované sú podľa miesta narodenia
Vydávanie výpisu z matričnej knihy narodených
Nevyhnutné je aby občan prišiel k matrikárovi, do Mestského servisného centra, na okienká číslo 7 a 8, telefónne číslo: 013/308-817 i 013/308-920.
– žiadosť o vydanie výpisu z matričnej knihy narodených
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku
Utečenci a vysídlené osoby z územia bývalej SFRJ a presídlené osoby z územia Kosova a Metóchie, na základe príslušných dokladov, preukazujúcich ich štatút, majú zľavu na poplatok 70% z celkovej výšky poplatku.
Objednávanie výpisu a potvrdenia možno vykonať aj telefonicky v časovom úseku od 8:00-15:00 hodiny na telefónne číslo 013/351-473, 013/308-726 a 013/308-809, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: usluznicentar@pancevo.rs a prostredníctvom eSlužby Portálu eSprávy Republiky Srbsko.
Doručovanie objednaných výpisov a potvrdení nevykonávajú v sobotu, nedeľu a počas štátnych a cirkevných sviatkov. Výpisy a potvrdenia posielajú prostredníctvom Post express-u, podľa systému ,,dnes u nás zajtra u vás”. Poplatok a poštové náklady sa platia dobierkou.

Vydávanie výpisu z matričnej knihy manželstiev
Nevyhnutné je aby občan prišiel k matrikárovi, do Mestského servisného centra, na okienká číslo 7 a 8, telefónne číslo: 013/308-817 i 013/308-920.
– žiadosť o vydanie výpisu z matričnej knihy manželstiev
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku
Utečenci a vysídlené osoby z územia bývalej SFRJ a presídlené osoby z územia Kosova a Metóchie, na základe príslušných dokladov, preukazujúcich ich štatút, majú zľavu na poplatok 70% z celkovej výšky poplatku.
Objednávanie výpisu a potvrdenia možno vykonať aj telefonicky v časovom úseku od 8:00-15:00 hodiny na telefónne číslo 013/351-473, 013/308-726 a 013/308-809, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: usluznicentar@pancevo.rs a prostredníctvom eSlužby Portálu eSprávy Republiky Srbsko.
Doručovanie objednaných výpisov a potvrdení nevykonávajú v sobotu, nedeľu a počas štátnych a cirkevných sviatkov. Výpisy a potvrdenia posielajú prostredníctvom Post express-u, podľa systému ,,dnes u nás zajtra u vás”. Poplatok a poštové náklady sa platia dobierkou.

Vydávanie výpisu z matričnej knihy úmrtí
Nevyhnutné je aby občan prišiel k matrikárovi, do Mestského servisného centra, na okienká číslo 7 a 8, telefónne číslo: 013/308-817 i 013/308-920.
– žiadosť o vydanie výpisu z matričnej knihy úmrtí
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku
Utečenci a vysídlené osoby z územia bývalej SFRJ a presídlené osoby z územia Kosova a Metóchie, na základe príslušných dokladov, preukazujúcich ich štatút, majú zľavu na poplatok 70% z celkovej výšky poplatku.
Objednávanie výpisu a potvrdenia možno vykonať aj telefonicky v časovom úseku od 8:00-15:00 hodiny na telefónne číslo 013/351-473, 013/308-726 a 013/308-809, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: usluznicentar@pancevo.rs a prostredníctvom eSlužby Portálu eSprávy Republiky Srbsko.
Doručovanie objednaných výpisov a potvrdení nevykonávajú v sobotu, nedeľu a počas štátnych a cirkevných sviatkov. Výpisy a potvrdenia posielajú prostredníctvom Post express-u, podľa systému ,,dnes u nás zajtra u vás”. Poplatok a poštové náklady sa platia dobierkou.

Potvrdenie o slobodnom manželskom stave
Žiadosť o vydávanie potvrdenia o slobodnom manželskom stave podáva občan v Mestskom servísnom centre, okienká 7 a 8, telefónne číslo: 013/308-817 i 013/308-920.
K žiadosti dokladá nasledovné doklady:
– výpis z matričnej knihy narodených (nie starší ako šesť mesiacov)
– potvrdenie o štátnom občianstve (nie staršie ako šesť mesiacov)
– platný občiansky preukaz
– prihlásenie k pobytu
– kópia pasu alebo výpisu z matričnej knihy narodených na medzinárodnom formulari osoby, s ktorou sa uzaviera manželstvo

Dodatočný zápis do matričnej knihy úmrtí
Žiadosť o dodatočný zápis do matričnej knihy úmrtí sa podáva spolupracovníkovi pre osobné stavy občanov, kancelária číslo 6, v prízemí budovy mesta Pančevo, telefónne číslo: 013/308-852
K žiadosti je potrebné doložiť:
– výpis z matričnej knihy narodených (nie starší ako šesť mesiacov)
– výpis z matričnej knihy manželstiev (nie starší ako šesť mesiacov)
– potvrdenie o úmrtí, ktorý vystavuje kompetentný lekár
– správa matrikára o tom, že úmrtie nie je zapísané do MK úmrtia (správu vydáva matrikár podľa miesta, v ktorom došlo k úmrtiu).
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

Dodatočný zápis do matričnej knihy narodených
Žiadosť o dodatočný zápis do matričnej knihy narodených sa podáva spolupracovníkovi pre osobné stavy občanov, kancelária číslo 6, v prízemí budovy mesta Pančevo, telefónne číslo: 013/308-852
K žiadosti potrebné doložiť:
– výpis z matričnej knihy manželstiev (pre dieťa narodené v manželstve) alebo výpis z matriky narodených (pre rodičov dieťaťa narodeného mimo manželstva)
– prepúšťací list z nemocnice (že je dieťa narodené v nemocnici alebo potvrdenie pôrodnej asistentky, lekára, že je dieťa narodené v byte)
– potvrdenie matrikára Okresu, resp. Miestnej kancelárie, podľa miesta narodenia dieťaťa, že dieťa nie je zapísané do matričnej knihy narodených
– potvrdenie o bydlisku (pre rodičov dieťaťa)

Zmena vlastného mena
Žiadosť o zmenu vlastného mena, mena a priezviska občan podáva spolupracovníkovi pre osobné stavy občanov, kancelária číslo 6, v prízemí budovy mesta Pančeva, telefónne číslo: 013/308-852

K žiadosti potrebné doložiť nasledovné doklady:
– výpis z matričnej knihy narodených (nie starší ako šesť mesiacov)
– výpis z matričnej knihy manželstiev (nie starší ako šesť mesiacov)
– potvrdenie o štátnom občianstve (nie staršie ako šesť mesiacov)
– potvrdenie, že neprebieha vyšetrovacie konanie
– potvrdenie, že neexistujú daňové nedoplatky
– potvrdenie, že príslušná osoba nemá žiadne právne povinnosti vydržiavať manželské, mimomanželské a adoptované deti, manželského partnera, rodičov a iných rodákov
– potvrdenie z vojenskej evidencie (pre chlapov)
– fotokópia rozsudku o rozvode manželstva
– potvrdenie o bydlisku alebo platný občiansky preukaz
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

Potvrdenie o rodinnom stave na použitie v zahraničí

Žiadosť na vydanie potvrdenia o rodinnom stave na použitie v zahraničí občan podáva spolupracovníkovi pre osobné stavy občanov, kancelária číslo 6, v prízemí budovy mesta Pančevo, telefónne číslo: 013/308-852
K žiadosti potrebné doložiť:
– dôkaz o príbuznosti (výpis z MKN alebo MKM)
– dôkaz o bydlisku
– potvrdenie z Katastra nehnuteľností
– pracovnú zmluvu so zamestnávateľom
– potvrdenie z Úradu práce, o nezamestnaní vydržiavanej osoby
– potvrdenie o riadnom školení detí
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

Potvrdenie o vydržiavaní na použitie v zahraničí
Žiadosť na vydanie potvrdenia o vydržiavaní na použitie v zahraničí klient podáva sa spolupracovníkovi pre osobné stavy občanov, kancelária číslo 6, v prízemí budovy mesta Pančevo, telefónne číslo: 013/308-852
K žiadosti potrebné doložiť:
– dôkaz o príbuznosti (výpis z MKN alebo MKM)
– dôkaz o bydlisku
– potvrdenie z Katastra nehnuteľností
– potvrdenie z Fondu penzijného a sociálneho o zaplatenom úhrnom minuloročnom dôchodku, respektíve, že príslušná osoba nie je vydržiavanou osobou ani požívateľom dôchodku
– potvrdenie z Úradu práce, že vydržiavaná príslušná osoba nie je zamestnaná
– potvrdenie o riadnom školení detí
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku
Oprava v matričnej knihe
Žiadosť o opravu v matričnej knihe občan podáva podáva spolupracovníkovi pre osobné stavy občanov, kancelária číslo 6, v prízemí budovy mesta Pančevo, telefónne číslo: 013/308-852
K žiadosti potrebné doložiť:
1. výpis z matričnej knihy, v ktorej sa vykonáva oprava (nie starší ako šesť mesiacov)
2. výpis z matričnej knihy, na základe ktorého sa vykonáva oprava (nie starší ako šesť mesiacov)
3. dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

Uzavieranie manželstva
Potrebné je, aby budúci manželia osobne prišli k matrikárovi, do Mestského servisného centra, okienko číslo 15, telefónne číslo: 013/308-876
Potrebné je, aby budúci manželia doložili nasledovné doklady:
– výpis z matričnej knihy narodených (nie starší ako šesť mesiacov)
– potvrdenie o štátnom občianstve (nie staršie ako šesť mesiacov)
– platný občiansky preukaz
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

Uzavieranie druhého manželstva
Potrebné je, aby budúci manželia osobne prišli k matrikárovi, do Mestského servisného centra, okienko číslo 15, telefónne číslo: 013/308-876
Potrebné je, aby budúci manželia doložili nasledovné doklady:
– výpis z matričnej knihy narodených s klauzulou o zániku alebo rozvode manželstva (nie starší ako šesť mesiacov) alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva alebo výpis z matričnej knihy úmrtí pre zosnulého manžela, ak prvé manželstvo zaniklo úmrtím manželského partnera
– potvrdenie o štátnom občianstve (nie staršie ako šesť mesiacov)
– platné občianske preukazy
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

Uzavieranie manželstva, ak sú budúci manželia maloleté osoby

Nevyhnutné je, aby budúci manželia osobne prišli k matrikárovi, do Mestského servisného centra, okienko číslo 15, telefónne číslo: 013/308-876
Potrebné je, aby budúci manželia doložili nasledovné doklady:
– výpis z matričnej knihy narodených (nie starší ako šesť mesiacov)
– potvrdenie o štátnom občianstve (nie staršie ako šesť mesiacov)
– platné občianske preukazy
– uznesenie príslušného súdu, ktorým sa povoľuje uzavieranie manželstva maloletej osobe
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

Uzavieranie manželstva so zahraničným občanom
Nevyhnutné je, aby budúci manželia osobne prišli k matrikárovi, do Mestského servisného centra, okienko číslo 15, telefónne číslo: 013/308-876
Potrebné je, aby budúci manželia doložili nasledovné doklady:
– výpis z matričnej knihy narodených na medzinárodnom formulári pre zahraničného občana (nie starší ako šesť mesiacov)
– potvrdenie o slobodnom manželskom stave – originál s prekladom oprávneného súdneho prekladateľa
– fotokópia pasu
– dôkaz o zaplatenom administratívnom poplatku

Zápis do matričnej knihy úmrtí
Potrebné je, aby jeden z príbuzných prišiel k matrikárovi, do Mestského servisného centra, okienko číslo 13, telefónne číslo: 013/308-809
Potrebné je doložiť nasledovné doklady:
– potvrdenie o úmrtí
– občiansky preukaz alebo pas zosnulého
– výpis z matričnej knihy narodených alebo výpis z matričnej knihy manželstiev

Zápis do matričnej knihy narodených osôb z bývalých republík SFRJ
Zápis sa vykonáva na základe miesta bydliska.
Nevyhnutné je, aby občan prišiel k matrikárovi, do Mestského servisného centra, okienko číslo 14, telefónne číslo: 013/308-883
Potrebné je doložiť nasledovné doklady:

výpis z matričnej knihy narodených, pre Slovínsko je nevyhnutné, aby výpis bol overený apostillou alebo vypísaný na medzinárodnom formulari (nie starší ako šesť mesiacov)

– výpis z matričnej knihy manželstiev, pre Slovínsko je nevyhnutné, aby výpis bol overený apostillou alebo vypísaný na medzinárodnom formulari (nie starší ako šesť mesiacov)

potvrdenie o štátnom občianstve (nie staršie ako šesť mesiacov)

– fotokópiu občianského preukazu

Zápis do matričnej knihy narodených pre deti narodené v manželstve
Nevyhnutné je, aby jeden z rodičov prišiel k matrikárovi, do Mestského servisného centra, okienko číslo 14, telefónne číslo: 013/308-883
Lehota prihlásenia narodenia dieťaťa a určovania jeho vlastného mena je 60 dní od dňa narodenia.
– výpis z matričnej knihy manželstiev (nie starší ako šesť mesiacov), ak rodičia neuzavreli manželstvo na území mesta Pančevo
– platný občiansky preukaz oboch rodičov

Zápis do matričnej knihy narodených detí, narodených mimo manželstva
Nevyhnutné je, aby rodičia prišli k matrikárovi, do Mestského servisného centra, okienko číslo 14, telefónne číslo: 013/308-883
Lehota prihlásenia narodenia dieťaťa a určovania jeho vlastného mena je 60 dní od dňa narodenia.
Potrebné je doložiť nasledovné doklady:
– výpis z matriky narodených oboch rodičov (nie starší ako šesť mesiacov),
– potvrdenie o štátnom občianstve oboch rodičov (nie staršie ako šesť mesiacov)
– platné občianske preukazy oboch rodičov

Pred matrikárom otec dieťaťa podpisuje Zápisnicu o uznaní otcovstva a určení vlastného mena dieťaťa.

Zápis faktov narodenia, uzavieania manželstva a úmrtia, ktoré sa udiali v zahraničí
Zápis týchto faktov vykonáva matrikár, v Mestskom servisnom centre, nasledovne:
– zápis faktu narodenia – okienko číslo 14, telefónne číslo: 013/308-883
– zápis faktu uzavretia manželstva – okienko číslo 15, telefónne číslo: 013/308-876
– zápis faktu úmrtia – okienko číslo 13, telefónne číslo: 013/308-809
Zápis faktov narodenia, uzatvárania manželstva a úmrtia, ktoré sa udiali v zahraničí do domácich matričných kníh vždy vykonáva matrikár, bez ohľadu na to, či je dokumentácia doručená služobne, alebo zo strany občana, bez vynášania rozhodnutia, a to v meste posledného bydliska občana v štáte.
Potrebné je doložiť nasledovné dokumenty:
– výpis z matriky narodených musí byť na medzinárodnom formulari, podľa viedenskej alebo parížskej konvencie
– ak výpis nie je na medzinárodnom folmulári, ale na formulari pôvodnej krajiny, záväzne musí mať apostillu
– ak nemá apostillu, musí byť verifikovaný zo strany štátneho orgánu pôvodnej krajiny a potom overený v našom veľvyslanectve alebo konzuláte pôvodnej krajiny,
– ak sa občan nachádza v našom štáte a nemá možnosť legalizovať verejný doklad, treba ho zaslať na overenie do veľvyslanectva pôvodnej krajiny v Belehrade, a potom vykonať overenie a nadoverenie v Zväzovom ninisterstve zahraničných vecí.