Dana 08.06.2015. godine, podnet je Zahtev za zakazivanje sednice Skupštine grada, koji je potpisalo 33 a naknadno još 2 odbornika Skupštine grada Pančeva, sa predlogom dnevnog reda.

Odredbom člana 61. stav 1. Poslovnika Skupštine grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» br.1/15 – prečišćen tekst) propisano je da je predsednik Skupštine dužan da sednicu zakaže na zahtev Gradonačelnika, Gradskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahteva.

Na osnovu navedenog sazivam sednicu Skupštine grada Pančeva, koja će se održati 11.06.2015. godine. Uz poziv dostavljam Vam Zahtev sa predloženim dnevnim redom, a materijal će Vam biti naknadno dostavljen.

Materijal za sednicu možete preuzeti ovde

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/  i 109/  Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ:  II – 04-06-16/2015-7

Pančevo, 10. jun 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE      PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški               Filip Mitrović, dipl.ekonomista