Седница ће се одржати 27. фебруара 2015. године (петак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ 1/15-пречишћен текст), сазивам XХVII седницу Скупштине града Панчева.

За седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

– Верификација Записника са XXVI седнице Скупштине града Панчева, одржане 09.02.2015. године.

1. Предлог одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама Планагенералне регулације насељеногместаСтарчево.

2. Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Панчева за 2014. годину.

3. Предлог одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

4. Предлог одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама

5. Предлог о длуке о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу у 2015. години

6. Програм «Гинеколози и педијатри у насељеним местима»Дома здравља Панчевоза 2015. годину.

7. Извештај о безбедности саобраћаја на подручју града Панчева за период јануар – децембар 2014. године.

Материјал за седницу можете преузети овде

Молимо Вас да седници Скупштине града Панчева обавезно присуствујете а да у случају спречености свој изостанак оправдате писменим документом – путним налогом, за службени пут или потврдом лекара за боловање,предајом у собе 103/и 109/ Секретаријата за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа,најкасније до 2. у месецу за претходни месец.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II- 04-06-16/2015-2

Панчево, 20. фебруар 2015. године

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марина Кендерешки Филип Митровић, дипл.економиста
Претходна страна