Sednica će se održati 27. februara 2015. godine (petak) sa početkom u 10 časova u Velikoj sali zgrade Gradske uprave grada Pančeva.

Na osnovu člana 62. Poslovnika Skupštine grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ 1/15-prečišćen tekst), sazivam XHVII sednicu Skupštine grada Pančeva.

Za sednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

– Verifikacija Zapisnika sa XXVI sednice Skupštine grada Pančeva, održane 09.02.2015. godine.

1. Predlog odluke o izmeni Odluke o izmenama i dopunama Planageneralne regulacije naseljenogmestaStarčevo.

2. Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Pančeva za 2014. godinu.

3. Predlog odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

4. Predlog odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

5. Predlog o dluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju u 2015. godini

6. Program «Ginekolozi i pedijatri u naseljenim mestima»Doma zdravlja Pančevoza 2015. godinu.

7. Izveštaj o bezbednosti saobraćaja na području grada Pančeva za period januar – decembar 2014. godine.

Materijal za sednicu možete preuzeti ovde

Molimo Vas da sednici Skupštine grada Pančeva obavezno prisustvujete a da u slučaju sprečenosti svoj izostanak opravdate pismenim dokumentom – putnim nalogom, za službeni put ili potvrdom lekara za bolovanje,predajom u sobe 103/i 109/ Sekretarijata za skupštinske poslove, poslove Gradonačelnika i Gradskog veća,najkasnije do 2. u mesecu za prethodni mesec.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

GRAD PANČEVO

SKUPŠTINA GRADA

BROJ: II- 04-06-16/2015-2

Pančevo, 20. februar 2015. godine

SEKRETAR SKUPŠTINE PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Marina Kendereški Filip Mitrović, dipl.ekonomista
Prethodna strana