DESCRIEREA PROCEDURILOR ÎN CADRUL COMPETENŢELOR , AUTORIZAŢILOR ŞI OBLIGAŢIILOR

1. SECRETARIATUL PENTRU ADMINISTRAŢIA GENERALĂ
– LISTA UNICĂ DE ALEGĂTORI
Lista unică de alegători se poartă la Ministerul pentru Administraţia Statală şi Autoguvernarea Locală în conformitate cu Legea privind lista unică de alegători.
O parte din lista alegătorilor pentru zona oraşului Panciova se modifică şi completează (se efectuează înscieri, radieră, complementări, modificări şi rectificări) de către Secretariatul pentru Administraţia Generală, în cadrul treburilor încredinţate.
Accesul la lista unică de alegători pentru zona oraşului Panciova
Accesul la lista unică de alegători pentru zona oraşului Panciova, cetăţenii pot efectua la Secretariatul pentru Administraţia Generală, biroul 107, etajul I clădirea oraşului Panciova, în zilele lucrătoare de la 7,30 la15,30, au prin telefon 013/308-820
Documentul necesar: Buletinul de identitate
Accesul la lista unică de alegători se poate efectuat şi în mod electronic prin accesul la website-ul Ministerul pentru Administraţia Statală şi Autoguvernarea Locală www.drzavnauprava.gov.rs prin introducerea codului numeric personal.
Modificări în lista alegătorilor generală a oraşului Panciova
Înscrierea, modificările, rectificările şi radierea din părţile listei alegătorilor pentru zona oraşului Panciova se efectuează ex officio sau la solicitarea părţilor.
Solicitarea pentru înscrierea, modificările, rectificările şi radierea în lista unică a alegătorilor se remite Secretariatului pentru Administraţia Generală, biroul 107, etajul I clădirea oraşului Panciova, în zilele lucrătoare între orele 7,30-15,30, sau la telefonul 013/308-820.
Documentele necesare (în dependenţă de baza în care se efectuează modificarea listei de alagători unice):
– cererea
– Buletinul de idetitate
– Certificatul de naştere, certificatul de căsătorie şi certificatul de cetăţenie
– Decizia privind revocarea cetăţeniei Republicii Serbia
– Pentru radierea din lista alegătorilor este necesar să se prezinte certificatul de deces pentru persoana care se radiază din lista alegătorilor
– Pentru radierea din lista alegătorilor a persoanei căruia i s-a luat capacitatea de exerciţiu este necesar să se prezinte decizia de pierdere a capacităţii de exerciţiu pentru persoana care se radiază din lista alegătorilor
– Pentru persoanele strămutate intern – cartonul de anunţ al reşedinţei
– Eliberat de plata taxei
Înscrierea în lista specială a alegătorilor minorităţii naţionale
Fiecare cetăţean cu dreptul de vot, apartenent al minorităţii naţionale, poate remite cererea pentru Înscrierea în lista specială a alegătorilor minorităţii naţionale.
Cererea cetăţeni o pot remite personal, în fiecare zi lucrătoare între orele 7,30-15,30 la Administraţia Municipală a oraşului Panciova – Secretariatului pentru Administraţia Generală, Trg kralja Petra I 2-4,biroul Serviciul pentru Lista Alegătorilor numărul 107, etajul întâi, prin intermediul cancelariilor locale de pe teritoriul oraşului Panciova sau prin poştă la adresa Administraţia Municipală a oraşului Panciova – Secretariatului pentru Administraţia Generală, Trg kralja Petra I 2-4, 26000 Panciova.
Pe website-ul Ministerului Justiţiei şi Administraţiei de Stat – Cancelaria pentru Drepturile Omului şi Minorităţilor www.ljudskaprava.gov.rs sunt postate cererile pentru înscrierea şi radierea din lista alegătorilor, dar ea se poate prelua şi la Administraţia Municipală a oraşului Panciova, la Serviciul pentru Listele Alegătorilor, biroul numărul 107, primul etaj şi în cancelariile locale.
Este necesar ca cererile să fie completate clar şi semnate de către persoana care remite cererea/ solicitant. Toate datele în cerere trebuie să fie identice cu datele din buletinul de identitate a solicitantului.
Taxa pentru înscriere, radiere, modificare, completare şi rectificare în listele de alegători unice şi în listele speciale a alegătorilor minorităţii naţionale nu se plăteşte.
– ARHIVUL
În arhiv se poartă registrul de arhiv, se efectuează depozitarea dosarelor arhivate în unităţile de registraţie – dosare având în vedere termenul de păstrare, se efectuează evidenţa materialului fără valoare în procedura de distrugere a materialului fără valoare; se efectuează predarea – primirea materialului de registraţie, se oferă accesul la dosare şi documentaţia tehnică referenţilor, se efectuează selecţia materialului de arhivă, se evidenţiază şi distruge materialul de registraţie fără valoare.
Partea interesată sau orice altă persoană terţă care are un interes juridic privind dosarul respectiv, poate remite cererea pentru a analiza dosarele din arhivă , pe costul propriu poate să copieze sau să xeroxeze documentele din dosarele arhivate, precum şi să solicite la acces documentaţia de proiect.
Partea remite solicitarea Centrului Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii 1, 2 şi 3, telefoanele: 013/308-788 şi 013/308-789
La remitarea solicitărilor partea prezintă buletinul de identitate şi plăteşte taxa administrativă orăşănească.
– OFICIUL DE PRIMIRE
Primirea dosarelor şi munca cu clienţii
Primirea dosarelor şi munca cu clienţii/ părţile se efectuează la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii 1, 2 şi 3, telefoanele: 013/308-788 şi 013/308-789
La aceste ghişee se efectuează următoarele treburi :
– Primirea dosarelor, apelurilor, contestaţiilor, completărilor, personal sau prin intermediul poştei;
– Aducerea proiectelor din arhiv , la solicitarea părţilor;
– Căutarea în calculator şi notificarea părţilor interesate, privind faza în care se găseşte dosarul înregistrat;
– Notificări şi informaţi care se dau oral
Autentificarea/ legalizarea semnăturilor, manuscriselor, copiilor și transcrierilor de documente
Autentificarea/ legalizarea semnăturilor, manuscriselor, copiilor și transcrierilor de documente se efectuează la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii numerele 4. şi 5. telefoanele: 013/308-710 şi 013/308-918
Autentificarea/ legalizarea se poate efectua şi în cancelariile locale de pe teritoriul oraşului Panciova .
Pentru legalizarea/autentificarea împuternicirii este necesar
– cel puţin două exemplare de împuternicirea care se legalizează
– prezenţa obligatorie a cetăţeanului cu buletinul de identitate
– dovada privind plata taxei administrative
Pentru legalizarea/autentificarea semnăturii este necesar
– cel puţin două exemplare a declaraţiei care se legalizează
– prezenţa obligatorie a cetăţeanului cu buletinul de identitate
– dovada privind plata taxei administrative
Pentru legalizarea/autentificarea semnăturii a doi martori este necesar
– cel puţin două exemplare a declaraţiei care se legalizează
– prezenţa obligatorie a martorilor cu buletinul de identitate
– dovada privind plata taxei administrative
Pentru legalizarea/ autentificarea transcrierilor este necesar:
– orginalul documentului
– cel puţin dou copii ale documentului
– dovada privind plata taxei administrative
Pentru legalizarea/autentificarea contractului este necesar:
– cel puţin două exemplare de contract
– prezenţa obligatorie a semnatarilor contrcatului cu buletinul de identitate
– dovada privind plata taxei administrative
Menţiune:
– Sub transcrierea din acest număr tarifar se subînţelege şi emiterea copiilor, respectiv tipărul documentelor, respecti a actelor din memoria calculatorului sau din maşina de scris.
– Semipagină , în sensul acestei legi, se consideră, foaia de hârtie cu două laturi de formatul A4 sau mai mic.
– Dacă transcrierea, al cărui legalizare se efectuează, este scrisă în limba străină, se plăteşte taxa în cuantumul care este majorat cu 100 % în raport cu taxa din articolul 1 al acestui număr tarifar.
Persoanele strămutate şi refugiaţii de pe teritoriul fostei Iugoslavii şi persoanele strămutate de pe teritoriul Provicniei Autonome Kosovo şi Metohia, în baza documentelor corespunzătoare prin care dovedesc statutul lor, în termen de şase luni de la emiterea originalului, taxa din alineatul 1 al acestui număr tarifar pentru legalizarea transcrierilor, certificatelor, respectiv certificatelor din registrele matricole, plătesc micşorată cu 70 % în raport cu taxa prevăzută.
Carnetele de muncă
Treburile cu privire la carnetele de muncă se efectuează la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii numerele 4. şi 5. telefoanele: 013/308-710 şi 013/308-918
Pentru dobândirea carnetului de muncă este necesar:
– Solicitarea pentru emiterea carnetului de muncă în 2 exemplare (completează solicitantul),
– carnetul de muncă (completează funcţionarul)
– buletinul de identitate valid
– diploma, certificatul, respectiv foaia matricolă privind ultimul nivel de şcolarizare pe care solicitantul l-a absolvit – original.
– este necesară prezenţa personală a solicitantului
Pentru emiterea copiei carnetului de muncă este necesară:
– cererea
– dovada privind plata efectuată privind publicarea anunţului că a fost pierdut carnetul de muncă în „Monitorul Oficial al Republicii Serbia”. Plata privind publicarea anunţului că a fost pierdut carnetul de muncă în „Monitorul Oficial al Republicii Serbia”., nr. Se efectuează pe contul numărul: 160-14944-58, codul de plată: 133, modelul: 97,raportat la numărul: 51-242,  scopul plăţii: publicarea anulării carnetului de muncă, destinatar: Întreprinderea Publică „Monitorul Oficial”, Kralja Milutina 27, Belgrad.
– pe lângă documentele menţionate mai sus, trebuie remise toate documentele care sunt necesare pentru primirea carnetului de muncă.
Completarea datelor privind pregătirea profesională:
– diploma, certificatul, respectiv foaia matricolă privind ultimul nivel de şcolarizare pe care solicitantul l-a absolvit – original.
– buletinul de identitate valid
Modificarea numelui personal în carnetul de muncă:
– Dovada privind modificarea numelui personal (certificatul de naştere, decizia privind schimbarea numelui personal)
– buletinul de identitate valid,
Emiterea certificatului de viaţă (se emite pentru reglementarea pensiilor străine)
Este necesar ca persoana să vină personal la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii numerele 4, 5. Şi 6 telefoanele: 013/308-710 , 013/308-918 şi 013/308-919
– buletinul de identitate valid
– dovada privind taxa republicană administrativă
– SERVICIUL PENTRU AJUTOR JURIDIC GRATUIT
Serviciul pentru Asistenţa Juridică Gratuită a fost înfiinţat pe data de 1. februarie 2005. În baza acordului de implementare a „Proiectului de ajutor juridic gratuit în Panciova“ încheiat între Ombudsmanul din Catalonia, Baroul Avocaţilor din Voivodina şi Comuna Panciova.
Obiectivul iniţierii a acestui sistem este ca să se faciliteze accesul cetăţenilor justiţiei, prin intermediul Serviciului pentru Consiliere Juridică şi Serviciul de reprezentare de către avocaţi în faţa tribunalului.
Serviciul pentru Asistenţa Juridică Gratuită îşi desfăşoară activitatea în cadrul autoguvernării locale Panciova- Oraşul Panciova şi se finanţează din bugetul oraşului.
În acest serviciul muncesc avocaţi din cadrul organizaţiei de bază a avocaţilor din Alibunar, Kovačica, Opovo şi Panciova
Serviciul îşi are sediul în strada Zmaj Jovinoj numărul 5, nr. local 5, telefon 332-586, programa de muncă între orele 09,00-13,00.
2. DEPARTAMENTUL PENTRU STAREA PERSONALĂ A CETĂŢENILOR
Emiterea certificatelor de cetăţenie
Este necesar ca solicitantul să vină personal la ofiţerul stării civile, la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii numerele 7. şi 8. telefoanele: 013/308-817 şi 013/308-920 şi să remită
– cererea pentru emiterea certificatului de cetăţenie
– dovada privind plata taxei administrative
Persoanele strămutate şi refugiaţii de pe teritoriul fostei Iugoslavii şi persoanele strămutate de pe teritoriul Provinciei Autonome Kosovo şi Metohia, în baza documentelor corespunzătoare prin care dovedesc statutul lor, taxa o plătesc micşorată cu 70 % în raport cu taxa prevăzută.
Comanda certificatelor se poate face şi prin telefon între orele 8,00-15,00 la numerele 013/351-473, 013/308-726 şi 013/308-809, sau prin e-mail la usluznicentar@pancevo.rs sau prin utilizarea serviciilor electronice ale portalului eAdministraţia a Republicii Serbia.
Livrarea extraselor şi certificatelor comandate nu se efectuează în zilele de sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători religioase sau sărbători de stat. Certificatele şi extrasele sunt trimise prin poștă Express, varianta de livrare „azi pentru mâine.” Taxa şi costurile poștale sunt plătite în numerar la livrare.
TEMEIUL JURIDIC ŞI LOCUL DE ÎNREGISTRARE ÎN REGISTRUL CETĂŢENILOR ŞI EMITEREA CERTIFICATELOR privind CETĂŢENIA
De la data de 01.08.1948. – 31.12.1952. persoanele au fost inmatriculate după locul de domiciliu
Persoanele născute de la data de 01.01.1953.-13.03.1972. au fost inmatriculate după locul de inmatriculare a tatălui (unul dintre părinţi)
Persoanele născute de la data de 14.03.1973.-26.12.1979. au fost inmatriculate în baza locului de domiciliu a părinţilor în momentul de naştere a copilului
Persoanele născute de la data de 27.12.1979. se inmatriculează după locul de naştere
Emiterea certificatelor de naştere
Este necesar ca solicitantul să vină personal la ofiţerul stării civile, la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii numerele 7. şi 8. telefoanele: 013/308-817 şi 013/308-920 şi să remită
– cererea pentru emiterea certificatului de naştere
– dovada privind plata taxei administrative
Persoanele strămutate şi refugiaţii de pe teritoriul fostei Iugoslavii şi persoanele strămutate de pe teritoriul Provicniei Autonome Kosovo şi Metohia, în baza documentelor corespunzătoare prin care dovedesc statutul lor, taxa o plătesc micşorată cu 70 % în raport cu taxa prevăzută.
Comanda certificatelor se poate face şi prin telefon între orele 8,00-15,00 la numerele 013/351-473, 013/308-726 şi 013/308-809, sau prin e-mail la usluznicentar@pancevo.rs sau prin utilizarea serviciilor electronice ale portalului eAdministraţia a Republicii Serbia.
Livrarea extraselor şi certificatelor comandate nu se efectuează în zilele de sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători religioase sau sărbători de stat. Certificatele şi extrasele sunt trimise prin poștă Express, varianta de livrare „azi pentru mâine.” Taxa şi costurile poștale sunt plătite în numerar la livrare.
Emiterea certificatelor de căsătorie
Este necesar ca solicitantul să vină personal la ofiţerul stării civile, la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii numerele 7. şi 8. telefoanele: 013/308-817 şi 013/308-920 şi să remită
– cererea pentru emiterea certificatului de căsătorie
– dovada privind plata taxei administrative
Persoanele strămutate şi refugiaţii de pe teritoriul fostei Iugoslavii şi persoanele strămutate de pe teritoriul Provicniei Autonome Kosovo şi Metohia, în baza documentelor corespunzătoare prin care dovedesc statutul lor, taxa o plătesc micşorată cu 70 % în raport cu taxa prevăzută.
Comanda certificatelor se poate face şi prin telefon între orele 8,00-15,00 la numerele 013/351-473, 013/308-726 şi 013/308-809, sau prin e-mail la usluznicentar@pancevo.rs sau prin utilizarea serviciilor electronice ale portalului eAdministraţia a Republicii Serbia.
Livrarea extraselor şi certificatelor comandate nu se efectuează în zilele de sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători religioase sau sărbători de stat. Certificatele şi extrasele sunt trimise prin poștă Express, varianta de livrare „azi pentru mâine.” Taxa şi costurile poștale sunt plătite în numerar la livrare.
Emiterea certificatelor de deces
Este necesar ca solicitantul să vină personal la ofiţerul stării civile, la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii numerele 7. şi 8. telefoanele: 013/308-817 şi 013/308-920 şi să remită
– cererea pentru emiterea certificatului de deces
– dovada privind plata taxei administrative
Persoanele strămutate şi refugiaţii de pe teritoriul fostei Iugoslavii şi persoanele strămutate de pe teritoriul Provicniei Autonome Kosovo şi Metohia, în baza documentelor corespunzătoare prin care dovedesc statutul lor, taxa o plătesc micşorată cu 70 % în raport cu taxa prevăzută.
Comanda certificatelor se poate face şi prin telefon între orele 8,00-15,00 la numerele 013/351-473, 013/308-726 şi 013/308-809, sau prin e-mail la usluznicentar@pancevo.rs sau prin utilizarea serviciilor electronice ale portalului eAdministraţia a Republicii Serbia.
Livrarea extraselor şi certificatelor comandate nu se efectuează în zilele de sâmbătă, duminică și în zilele de sărbători religioase sau sărbători de stat. Certificatele şi extrasele sunt trimise prin poștă Express, varianta de livrare „azi pentru mâine.” Taxa şi costurile poștale sunt plătite în numerar la livrare.
Certificatul de celibat
Solicitarea pentru emitere a certificatului de celibat se remite la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeele de servicii numerele 7. şi 8. telefoanele: 013/308-817 şi 013/308-920
Pe lângă solicitare se remit şi următoarele documente:
– certificatul de naştere (să nu fie mai vechi de şase luni),
– certificatul de cetăţenie (să nu fie mai vechi de şase luni),
– buletinul de identitate valabil
– anunţul domiciliului
– copia paşaportului sau certificatul de naştere pe un formular internaţional a persoanei cu care se încheie căsătoria.

Înregistrarea ulterioară în registrul de decese
Cererea pentru înregistrarea ulterioară în registrul de decese se remite colaboratorului pentru starea personală, biroul nr. 6, parterul clădirii oraşului Panciova, telefon : 013/308-852
Pe lângă solicitare se remit şi următoarele documente:
– certificatul de naştere (să nu fie mai vechi de şase luni),
– certificatul de căsătorie (să nu fie mai vechi de şase luni),
– adeverinţa privind decesul emisă de către medicul competent
– Raportul medicului că decesul nu a fost înregistrat în Registrele matricole de deces (Acest raport este emis de către medicul la locul unde a avut loc decesul).
– dovada privind taxa administrativă plătită
Înregistrarea ulterioară în registrul de naştere
Cererea pentru înregistrarea ulterioară în registrul de naştere se remite colaboratorului pentru starea personală, biroul nr. 6, parterul clădirii oraşului Panciova, telefon : 013/308-852
Pe lângă solicitare se remit şi următoarele documente
– certificatul de căsătorie (pentru copilul născut în căsătorie) sau certificatul de naştere (pentru copilul născut în afara căsătoriei)
– Foaia de externare din spital (dacă copilul a fost născut la spital, sau adeverinţa moaşei sau medicului că a fost năcut în apartament)
– adeverinţa ofiţerului stării civile din comună, respectiv cancelaria locală, după locul de naştere a copilului, că copilul nu a fost inmatriculat în registrele de naştere
– Certificat privind domiciliul (pentru părinţii copiilor)
Schimbarea numelui personal
Cererea pentru schimbarea numelui personal şi prenumelui se remite colaboratorului pentru starea personală, biroul nr. 6, parterul clădirii oraşului Panciova, telefon : 013/308-852
Pe lângă solicitare se remit şi următoarele documente:
• certificatul de naştere (să nu fie mai vechi de şase luni),
• certificatul de căsătorie (să nu fie mai vechi de şase luni),
• certificatul de cetăţenie (să nu fie mai vechi de şase luni),
• certificatul că nu este în curs procedura de cercetare
• certificatul că persoana respectivă nu are datorii fiscale neachitate
• certificat că nu există obligaţii neachitate, stabilite în baza legii, cu privire la întreţinerea faţă de copii născuţi în căsătorie, în afara căsătoriei, soţ/soţie, părinţi şi alte rudenii.
• certificat din evidenţa militară (pentru bărbaţi)
• copia sentinţei privind desfacerea căsătoriei
• certificat privind domiciliul şi buletinul de identitate valabil
• dovada privind plata taxei administrative
Adeverinţa privind statutul familiar pentru utilizarea în străinătate
Cererea pentru emiterea Adeverinţei privind statutul familiar pentru utilizarea în străinătate se remite colaboratorului pentru starea personală, biroul nr. 6, parterul clădirii oraşului Panciova, telefon : 013/308-852
Pe lângă solicitare se remit şi următoarele documente:
• adeverinţă privind relaţia familiară (certificatul de căsătorie şi certificatul de naştere)
• dovadă privind domiciliul
• certificat de la cadastru
• contractul de muncă cu angajatorul
• adeverinţă de la biroul pentru angajarea în câmpul muncii că persoana înreţinută este şomer
• adeverinţă privind şcolarizarea (la zi) pentru copii
• dovadă privind plata taxei administrative

Adeverinţa privind întreţinerea pentru utilizarea în străinătate

Cererea emiterea Adeverinţei privind întreţinerea pentru utilizarea în străinătate se remite colaboratorului pentru starea personală, biroul nr. 6, parterul clădirii oraşului Panciova, telefon : 013/308-852
Pe lângă solicitare se remit şi următoarele documente:
• adeverinţă privind relaţia familiară (certificatul de căsătorie şi certificatul de naştere)
• dovadă privind domiciliul
• certificat de la cadastru
• contractul de muncă cu angajatorul
• adeverinţă de la Fondul de Pensii şi Asigurare privind pensiile primite în anul anterior, respectiv că persoana respectivă nu este întreţinută sau beneficiar de pensie.
• dovadă privind plata taxei administrative
• adeverinţă de la biroul pentru angajarea în câmpul muncii că persoana înreţinută este şomer
• adeverinţă privind şcolarizarea (la zi) pentru copii
• dovadă privind plata taxei administrative

Rectificarea în registrele matricole

Cererea pentru rectificarea în registrele matricole se remite colaboratorului pentru starea personală, biroul nr. 6, parterul clădirii oraşului Panciova, telefon : 013/308-852
Pe lângă solicitare se remit şi următoarele documente:
1. Certificatul din registrul matricol unde se efectuează rectificare (nu mai vechi de şase luni )
2. Certificatul din registrul matricol în baza căruia se efectuează rectificare (nu mai vechi de şase luni )
3. Dovada privind plata taxei administrative.
Încheierea căsătoriei
Este necesar ca viitorul soţ şi soţie să se prezinte personal la ofiţerul stării civile la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeul 15 , telefon: 013/308-876
Este necesar ca soții să prezinte următoarele documente
– certificatul de naştere (să nu fie mai vechi de şase luni),
– certificatul de cetăţenie (să nu fie mai vechi de şase luni),
– buletinul de identitate valabil
– Dovada privind plata taxei administrative.
Încheierea celei de-a doua căsătorii
Este necesar ca viitorul soţ şi soţie să se prezinte personal la ofiţerul stării civile la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeul 15 , telefon: 013/308-876
Este necesar ca soții să prezinte următoarele documente
– certificatul de naştere cu clauzula privind încetarea sau desfacerea căsătoriei anterioare (nu mai vechi se şase luni) sau senţinţa finală privin divorţul căsătoriei sau certificatul de deces pentru soţu/soţia decedată, dacă prima căsătorie a încetat prin moartea unuia dintre soţi
– certificat de cetăţenie (nu mai vechi de şase luni)
– buletinul de identitate valid
– dovada privind plata taxei administrative
Încheierea căsătoriei, dacă viitori soţii sunt minori
Este necesar ca viitorul soţ şi soţie să se prezinte personal la ofiţerul stării civile la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeul 15 , telefon: 013/308-876
Este necesar să se prezinte următoarele documente
– certificatul de naştere (să nu fie mai vechi de şase luni),
– certificatul de cetăţenie (să nu fie mai vechi de şase luni),
– buletinele de identitate valabile
– decizia tribunalului competent prin care se emite aprobarea încheierea căsătoriei pentru persoanele minore
– dovada privind plata taxei administrative.
Încheierea căsătoriei cu cetăţean străin
Este necesar ca viitorul soţ şi soţie să se prezinte personal la ofiţerul stării civile la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeul 15 , telefon: 013/308-876
Este necesar să se prezinte următoarele documente:
– certificatul de naştere pe formularul internaţional pentru cetăţeanul străin (să nu fie mai vechi de ţase luni ),
– certificatul de celibat – în original cu traducerea traducătorului/interpretului judiciar autorizat
– copia paşaportului
– dovada privind plata taxei administrative.
Înregistrarea în registrul de stare civilă a decesului
Este necesar ca cineva din membrul familiei/ rudă să prezinte personal la ofiţerul stării civile la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeul 13 , telefon: 013/308-809.
Este necesar să se prezinte următoarele documente:
– adeverinţa privind decesul
– buletinul de identitate sau paşaportul decedatului
– certificatul de naştere sau certificatul de căsătorie
Înscrierea în registrul matricol a persoanelor născute în fostele republici iugoslovene
Înscrierea se efectuează după locul de domiciliu
Este necesar ca persoana să se prezinte la ofiţerul stării civile la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeul 14 , telefon: 013/308-883.
Este necesar să se prezinte următoarele documente
– certificatul de naştere, pentru Republica Slovenia este necesar ca certificatul să fie legalizat cu apostila sau pe formularul internaţional (nu mai vechi de şase luni),
– certificatul de căsătorie, pentru Republica Slovenia este necesar ca certificatul să fie legalizat cu apostila sau pe formularul internaţional (nu mai vechi de şase luni),
– certificatul de cetăţenie(nu mai vechi de şase luni),
– certificatul privind domiciliul
– copia buletinului de identitate
Inmatricularea în registrele matricole a copiilor născuţi în căsătorie
Este necesar ca unul dintre părinţi să se prezinte la ofiţerul stării civile la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeul 14 , telefon: 013/308-883.
Termenul pentru anunţul naşterii şi stabilirea numelui personal al copilului este 60 de zile de la data de naştere
– certificatul de căsătorie (nu mai vechi de şase luni), dacă părinţi nu au încheiat căsătoria pe teritoriul oraşului Panciova.
– buletinul de identitate valabil, pentru ambii părinţi.
Inmatricularea în registrele matricole a copiilor născuţi în afara căsătoriei
Este necesar ca ambii părinţi să se prezinte la ofiţerul stării civile la Centrul Orăşănesc pentru Servicii la ghişeul 14 , telefon: 013/308-883.
Termenul pentru anunţul naşterii şi stabilirea numelui personal al copilului este 60 de zile de la data de naştere.
Este necesar să se remită următoarele acte:
– certificatul de naştere pentru ambii părinţi (nu mai vechi de şase luni),
– certificatul de cetăţenie, pentru ambii părinţi (nu mai vechi de şase luni),
– buletinul de identitate valabil, pentru ambii părinţi.
În faţa ofiţerului stării civile tatăl va semna protocolul privind stabilirea paternităţii pe calea recunoaşterii şi stabilirea numelui personal al copilului.
Înregistrarea nașterii, căsătoriei și decesul care a avut loc în străinătate
Înregistrarea acestor fapte efectuează ofiţerul stării civile la Centrul Orăşenesc pentru Servicii, şi anume:
– înregistrarea naşterii – ghişeul numărul 14, telefon: 013/308-883.
– înregistrarea faptului de încheiere a căsătoriei – ghişeul numărul 15, telefon: 013/308-876.
– înregistrarea cazului de deces – ghişeul numărul 13, telefon: 013/308-809.
Înregistrarea nașterii, căsătoriei și decesul care a avut loc în străinătate în registrele de stare civilă din ţară se efectuează de către ofiţerul stării civile, fie ca documentaţia să fie remisă pe calea oficială, fie ca partea să remită documentele, şi anume în locul de ultimul domiciliu a părţii în ţară.
Este necesar să se remită următoarele documente:
– certificatul de naştere trebuie să fie pe modelul formularului internaţional, după Convenţia de la Wiena şi Paris,
– Dacă certificatul de naştere nu este pe modelul formularului internaţional ci este pe formularul statului de origine, obligatoriu trebuie să fie urmărit de apostila,
– dacă nu are apostila, trebuie să fie autentificat de către organul de stat din ţara de origine , iar apoi să fie legalizat în ambasada sau conzulatul nostru în ţara de origine,
– dacă persoana este în Serbia, dar nu dispune de posibilitatea să legalizeze actup public, ea trebuie să fie îndrumată să efectueze autentificare actului la ambasada statului în Belgrad, iar apoi să facă legalizarea şi supralegalizarea la Ministerul Federal pentru Afacerile Externe.