Реализација јемства за вишегодишњи закуп пољопривредног земљишта у државној својини могућа је на следеће начине:

  1. уплата депозита у висини годишње закупнине
  2.  банкарска гаранција
  3. јемство правног лица
  • Документа потребна за јемство:

Уговор о јемству

Пратећа документација уз ЈЕМСТВО

МЕНИЧНА ИЗЈАВА уз УГОВОР О ЈЕМСТВО коју даје правно лице

МЕНИЧНА ИЗЈАВА ЗАКУПЦА када је ЗАКУПАЦ правно лице