Састанак и тренинг са  чланицама Савета за родну равноправност Скупштине града Панчева, Женском одборничком мрежом и представницама женских организација  одржан је  01.12.2016. у сали на ИX спрату Градске управе. Тема састанка и тренинга била је увођење у процес родне анализе буџетских издвајања и упознавање са процесом родног буџетирања.

Неопходно је упознати се са процесом припреме и израде  буџета као и са разлозима због којих у Србији постоји и законска обавеза увођења родне перспективе  у  буџет.  Наиме Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015) уводи меру родно одговорног буџетирање на свим нивоима власти и оно подразумева реструктуирање прихода и расхода по принципу родне равноправности.

Увођење родно одговорног буџета представља корак даље у реформи буџетског система државе и наш циљ је да до 2020. године све буџетске институције, државне и локалне, уведу родну компоненту у своје буџете, изјавила је Зорана Михајловић, потпредседница Владе и председница Координационог тела за родну равноправност.

ЗАКОН  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ЗАКОНА  О  БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ

у члану 2 после тачке 58б) додаје се тачка 58в), која гласи: „58в) Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности;”.

Члан 2. У члану 4. став 1. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје се тачка 4), која гласи: „4) алокацијску ефикасност која подразумева распоређивање средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности.“