Sastanak i trening sa  članicama Saveta za rodnu ravnopravnost Skupštine grada Pančeva, Ženskom odborničkom mrežom i predstavnicama ženskih organizacija  održan je  01.12.2016. u sali na IX spratu Gradske uprave. Tema sastanka i treninga bila je uvođenje u proces rodne analize budžetskih izdvajanja i upoznavanje sa procesom rodnog budžetiranja.

Neophodno je upoznati se sa procesom pripreme i izrade  budžeta kao i sa razlozima zbog kojih u Srbiji postoji i zakonska obaveza uvođenja rodne perspektive  u  budžet.  Naime Zakon o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon i 103/2015) uvodi meru rodno odgovornog budžetiranje na svim nivoima vlasti i ono podrazumeva restruktuiranje prihoda i rashoda po principu rodne ravnopravnosti.

Uvođenje rodno odgovornog budžeta predstavlja korak dalje u reformi budžetskog sistema države i naš cilj je da do 2020. godine sve budžetske institucije, državne i lokalne, uvedu rodnu komponentu u svoje budžete, izjavila je Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

ZAKON  O  IZMENAMA  I  DOPUNAMA  ZAKONA  O  BUDŽETSKOM SISTEMU

u članu 2 posle tačke 58b) dodaje se tačka 58v), koja glasi: „58v) Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, što podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti;”.

Član 2. U članu 4. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi: „4) alokacijsku efikasnost koja podrazumeva raspoređivanje sredstava budžeta sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti.“