1.

На основу чланова 6. и 7. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. Закон, 43/2011- Одлука УС и 14/2016, 76/18 и 95/18-др. закон), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. Закон и 44/18-др закон), чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. Закон и 47/18) и члановима 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Градоначелник града Панчева расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти чији се садржај односи на  област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти који ће промовисати заштиту животне средине предлажући конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, програме еколошке едукације и еколошког описмењавања деце и младих, као и подизања свести јавности на територији Града Панчева и околних насеља.

Право учешћа:

На Конкурсу за суфинансирање пројеката могу да учествују регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и која ће свој пројекат реализовати на територији Града Панчева.

На Конкурсу за суфинансирање пројеката могу да учествују и регистрована удружења грађана ван територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и уколико се пројекат реализује на територији Града Панчева.

Удружења грађана могу да учествују са својим предлозима на једном од два расписана конкурса, на Конкурсу за пројекте или на Конкурсу за пројекте-манифестације, а не на оба конкурса истовремено.

 

Подношење пријаве: Пројекат по овом конкурсу, подноси се на пријавном обрасцу који се може преузети овде:

Пријавни образац за подношење предлога пројеката по конкурсу за суфинансирање пројеката

 

Предлог пројекта обавезно треба да садрже:

– фотокопију Статута (стране из које се види да се удружење бави делатностима из области заштите животне средине)

– фотокопију ПИБ обрасца

– попуњен пријавни образац за подношење предлога  пројекта који се састоји из четири дела: Основни подаци, Детаљан опис пројекта, Детаљан финансијски план и Потписана изјава о прихватању обавезе корисника средстава (апликациони формулар је на сајту).

Пројекти који не садрже сву наведену документацију неће се узимати у разматрање.

Критеријуми за доделу средстава за пројекте:

Приликом одлучивања о додели дотације примењују се следећи критеријуми:

– нова и креативна решења проблема у области заштите животне средине

– дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројекта који ће бити финансијски подржан овим Конкурсом;

– висина сопственог учешћа, односно средстава из других извора;

– медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или снимци, извештавање штампе, друштвене мреже и други начини презентације)

– законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма (ако је удружење грађана раније користило средства буџета, да ли је испунило уговорне обавезе).

Рокови за спровођење конкурса:

– пријаве за конкурс се подносе у року од 20 дана од дана објављивања у недељнику ”Панчевац”,петак 09.04.2021. године.

– доношење одлука о додели средстава и објављиваље коначних резултата конкурса на сајту Града Панчева, у року од 15 радних дана по истеку рока за подношење конкурсне документације.

– рок извршења уговорене обавезе: 31. 12. 2021. године

– рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 31. 01. 2022.

 

Подношење наративног и финансијског извештаја након реализације  пројекта:

Након реализације пројекта потребно је приложити детаљан наративни извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава. Образац за Извештај о реализацији пројекта може се прузети овде:

Извештај о релаизацији пројекта

Вредновање пројеката:

Трошкови појединачних пројеката које суфинансира Секретаријат не могу прелазити износ од 150.000,00 динара.

Предлоге пројеката разматра Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине, a на основу утврђених критеријума.

Резултати ће бити објављени на интернет сајту Града Панчева након доношења закључка Градоначелника.

Закључење уговора:

Са носиоцем изабраног пројекта закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта; врста и обим пројекта; време реализације пројекта; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета града Панчева за 2021. годину.

Трајање конкурса: Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања у недељном листу ”Панчевац“,одноцно заклључно са четвртком 29.04.2021. године, када пријаве треба да пристигну на писарницу или буду упућене поштом с тим да у том случају на поштанском печату мора бити утиснут датум најкасније 29.04.2021. године.

Одлучивање: О поднетим захтевима одлучује Градоначелник града Панчева на предлог Комисије која разматра пристигле пријаве применом наведених критеријума и утврђују предлог одлуке.

Уколико удружење конкурише са више пројеката, средства се могу одобрити само за један пројекат.,али исто удружење не може добити средства за реализацију и једног пројекта и једног пројекта-манифестације.

Средства неће бити одобрена подносиоцима предлога пројеката:

– за непотпуне и неблаговремене пријаве

– за пројекте који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности

– за захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним   пројектима

– за предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за  пројекат

За суфинансирање пројеката на основу Конкурса обезбеђено је: 1.500.000 динара из Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчевa за 2021. годину.

Предлоге пројеката доставити поштом или предати у Услужном центру града Панчева  у затвореној коверти са назнаком:

 

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

 

Секретаријат за заштиту животне средине

Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине

Н Е   О Т В А Р А Т И

 

2.

На основу чланова 6. и 7. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. Закон, 43/2011- Одлука УС и 14/2016, 76/18 и 95/18-др. закон), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. Закон и 44/18-др закон), чланова 44. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. Закон и 47/18) и члановима 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 – пречишћен текст и 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Градоначелник града Панчева расписује

 

 К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА-МАНИФЕСТАЦИЈА  ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Овим Конкурсом ће се подржати пројекти-манифестације чији се садржај односи на  област заштите животне средине, према конкурсним задацима.

У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти-манифестације који ће промовисати заштиту животне средине предлажући конкретне активности у области заштите природних вредности, очувања и унапређења биодиверзитета, програме еколошке едукације деце и младих, као и подизања свести јавности на територији Града Панчева и околних насеља. Пројекте – манифестације треба да одликује иновативност или садржај који подржава/омогућава одржавање већ традиционалних манифестација које су се позиционирале као успешне, еколошки едукативне и које афирмишу трајно еколошко описмењавање превасходно код деце и младих.

Право учешћа:

На Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација могу да учествују регистрована удружења грађана са територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине и која ће свој пројекат – манифестацију реализовати на територији Града Панчева.

На Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација могу да учествују и регистрована удружења грађана ван територије Града Панчева која се у оквиру активности дефинисаним у свом Статуту баве питањима заштите животне средине, уколико се пројекат – манифестација реализује на територији Града Панчева.

Удружења грађана могу да учествују са својим предлозима на једном од два расписана конкурса, на Конкурсу за пројекте или на Конкурсу за пројекте-манифестације, а не на оба конкурса истовремено.

Подношење пријаве:

Пројекат-манифестација по овом конкурсу, подноси се на пријавном обрасцу који се може преузети овде:

Пријавни образац за подношење предлога пројекта – манифестација по конкурсу за суфинансирање пројеката – манифестација

 

Предлог пројекта-манифестација обавезно треба да садрже:

– фотокопију Статута (стране из које се види да се удружење бави делатностима из области заштите животне средине)

– фотокопију ПИБ обрасца

– попуњен пријавни образац за подношење предлога  пројекта-манифестације који се састоји из четири дела: Основни подаци, Детаљан опис пројекта-манифестације, Детаљан финансијски план и Потписана изјава о прихватању обавезе корисника средстава (апликациони формулар је на сајту).

Пројекти-манифестације који не садрже сву наведену документацију неће се узимати у разматрање.

Критеријуми за доделу средстава за пројекте – манифестације:

Приликом одлучивања о додели дотације примењују се следећи критеријуми:

– нова и креативна решења проблема у области заштите животне средине

– дугорочни утицај и одрживост након завршетка пројекта-манифестације који ће бити финансијски подржан овим Конкурсом;

– број учесника пројекта-манифестације са територије града Панчева;

– висина сопственог учешћа, односно средстава из других извора;

– медијски публицитет (телевизијски и радио-преноси или снимци, извештавање штампе, друштвене мреже и други начини презентације)

– ранија успешност пројекта-манифестације, уколико се одржава у континуитету и има традицију одржавања

– законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма (ако је удружење грађана раније користило средства буџета, да ли је испунило уговорне обавезе).

Рокови за спровођење конкурса:

– пријаве за конкурс се подносе у року од 20 дана од дана објављивања у недељнику ”Панчевац”, петак 09.04.2021. године.

– доношење одлука о додели средстава и објављиваље коначних резултата конкурса на сајту Града Панчева, у року од 15 радних дана по истеку рока за подношење конкурсне документације.

– рок извршења уговорене обавезе: 31. 12. 2021. године

– рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 31. 01. 2022.

Подношење наративног и финансијског извештаја након реализације  пројекта-манифестације:

Након реализације пројекта-манифестације потребно је приложити детаљан наративни извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би се оправдало наменско и законито коришћење средстава. Образац за Извештај о реализацији пројекта-манифестације може се преузети овде:

Извештај о реализацији пројеката – манифестација

Вредновање пројеката-манифестација:

Трошкови појединачних пројеката-манифестација које суфинансира Секретаријат не могу прелазити износ од 250.000,00 динара.

Предлоге пројеката-манифестација разматра Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине, a на основу утврђених критеријума.

Резултати ће бити објављени на интернет сајту Града Панчева након доношења закључка Градоначелника.

Закључење уговора:

Са носиоцем изабраног пројекта-манифестације закључује се уговор којим се обавезно утврђује: назив и седиште носиоца пројекта-манифестације; врста и обим пројекта-манифестације; време реализације пројекта-манифестације; обим и врста додељених средстава; временски план употребе средстава; начин надзора над наменским коришћењем средстава и одвијањем реализације пројекта-манифестације и рок за доставу извештаја о наменском утрошку средстава. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним могућностима буџета града Панчева за 2021. годину.

Трајање конкурса: Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања у недељном листу ”Панчевац“, одноцно заклључно са четвртком 29.04.2021. године, када пријаве треба да пристигну на писарницу или буду упућене поштом с тим да у том случају на поштанском печату мора бити утиснут датум најкасније 29.04.2021. године.

Одлучивање: О поднетим захтевима одлучује Градоначелник града Панчева на предлог Комисије која разматра пристигле пријаве применом наведених критеријума и утврђују предлог одлуке.

Уколико удружење конкурише са више пројеката-манифестација, средства се могу одобрити само за један пројекат-манифестацију.,али исто удружење не може добити средства за реализацију и једног пројекта и једног пројекта-манифестације.

Средства неће бити одобрена подносиоцима предлога пројеката-манифестација:

– за непотпуне и неблаговремене пријаве

– за пројекте-манифестације који не предвиђају промовисање активности и резултата у јавности

– за захтеве за добијање финансијске подршке профитним и комерцијалним   пројектима-манифестацијама

– за предлоге пројеката-манифестација у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице већа од 25% укупних финансијских средстава тражених за  пројекат-манифестацију

За суфинансирање пројеката-манифестација на основу Конкурса обезбеђено је: 1.500.000 динара из Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчевa за 2021. годину.

 

Предлоге пројеката – манифестација послати поштом или доставити у Услужном центру града Панчева  у затвореној коверти са назнаком:

 

 

К О Н К У Р С

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  –  МАНИФЕСТАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Град Панчево

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Секретаријат за заштиту животне средине

Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине

 

Н Е   О Т В А Р А Т И