1.

Na osnovu članova 6. i 7. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zakon, 72/2009-dr. Zakon, 43/2011- Odluka US i 14/2016, 76/18 i 95/18-dr. zakon), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11-dr. Zakon i 44/18-dr zakon), članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. Zakon i 47/18) i članovima 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15 – prečišćen tekst i 12/16, 8/19, 16/19 i 2/21), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

 

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021. GODINU

 

Ovim Konkursom će se podržati projekti čiji se sadržaj odnosi na  oblast zaštite životne sredine, prema konkursnim zadacima.

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji će promovisati zaštitu životne sredine predlažući konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, programe ekološke edukacije i ekološkog opismenjavanja dece i mladih, kao i podizanja svesti javnosti na teritoriji Grada Pančeva i okolnih naselja.

Pravo učešća:

Na Konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine i koja će svoj projekat realizovati na teritoriji Grada Pančeva.

Na Konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju i registrovana udruženja građana van teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine i ukoliko se projekat realizuje na teritoriji Grada Pančeva.

Udruženja građana mogu da učestvuju sa svojim predlozima na jednom od dva raspisana konkursa, na Konkursu za projekte ili na Konkursu za projekte-manifestacije, a ne na oba konkursa istovremeno.

 

Podnošenje prijave: Projekat po ovom konkursu, podnosi se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovde:

Prijavni obrazac za podnošenje predloga projekata po konkursu za sufinansiranje projekata

 

Predlog projekta obavezno treba da sadrže:

– fotokopiju Statuta (strane iz koje se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine)

– fotokopiju PIB obrasca

– popunjen prijavni obrazac za podnošenje predloga  projekta koji se sastoji iz četiri dela: Osnovni podaci, Detaljan opis projekta, Detaljan finansijski plan i Potpisana izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava (aplikacioni formular je na sajtu).

Projekti koji ne sadrže svu navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava za projekte:

Prilikom odlučivanja o dodeli dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta koji će biti finansijski podržan ovim Konkursom;

– visina sopstvenog učešća, odnosno sredstava iz drugih izvora;

– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe, društvene mreže i drugi načini prezentacije)

– zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa (ako je udruženje građana ranije koristilo sredstva budžeta, da li je ispunilo ugovorne obaveze).

Rokovi za sprovođenje konkursa:

– prijave za konkurs se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljniku ”Pančevac”,petak 09.04.2021. godine.

– donošenje odluka o dodeli sredstava i objavljivalje konačnih rezultata konkursa na sajtu Grada Pančeva, u roku od 15 radnih dana po isteku roka za podnošenje konkursne dokumentacije.

– rok izvršenja ugovorene obaveze: 31. 12. 2021. godine

– rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 31. 01. 2022.

 

Podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja nakon realizacije  projekta:

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan narativni izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava. Obrazac za Izveštaj o realizaciji projekta može se pruzeti ovde:

Izveštaj o relaizaciji projekta

Vrednovanje projekata:

Troškovi pojedinačnih projekata koje sufinansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 150.000,00 dinara.

Predloge projekata razmatra Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine, a na osnovu utvrđenih kriterijuma.

Rezultati će biti objavljeni na internet sajtu Grada Pančeva nakon donošenja zaključka Gradonačelnika.

Zaključenje ugovora:

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta grada Pančeva za 2021. godinu.

Trajanje konkursa: Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu ”Pančevac“,odnocno zaklljučno sa četvrtkom 29.04.2021. godine, kada prijave treba da pristignu na pisarnicu ili budu upućene poštom s tim da u tom slučaju na poštanskom pečatu mora biti utisnut datum najkasnije 29.04.2021. godine.

Odlučivanje: O podnetim zahtevima odlučuje Gradonačelnik grada Pančeva na predlog Komisije koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.

Ukoliko udruženje konkuriše sa više projekata, sredstva se mogu odobriti samo za jedan projekat.,ali isto udruženje ne može dobiti sredstva za realizaciju i jednog projekta i jednog projekta-manifestacije.

Sredstva neće biti odobrena podnosiocima predloga projekata:

– za nepotpune i neblagovremene prijave

– za projekte koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti

– za zahteve za dobijanje finansijske podrške profitnim i komercijalnim   projektima

– za predloge projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za  projekat

Za sufinansiranje projekata na osnovu Konkursa obezbeđeno je: 1.500.000 dinara iz Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2021. godinu.

Predloge projekata dostaviti poštom ili predati u Uslužnom centru grada Pančeva  u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINEZA 2021. GODINU

 

Grad Pančevo

Trg Kralja Petra I 2-4

26 000 Pančevo

 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine

N E   O T V A R A T I

 

2.

Na osnovu članova 6. i 7. Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“ br. 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zakon, 72/2009-dr. Zakon, 43/2011- Odluka US i 14/2016, 76/18 i 95/18-dr. zakon), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11-dr. Zakon i 44/18-dr zakon), članova 44. i 66. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. Zakon i 47/18) i članovima 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 25/15 – prečišćen tekst i 12/16, 8/19, 16/19 i 2/21), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

 

 K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA-MANIFESTACIJA  IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021. GODINU

 

Ovim Konkursom će se podržati projekti-manifestacije čiji se sadržaj odnosi na  oblast zaštite životne sredine, prema konkursnim zadacima.

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti-manifestacije koji će promovisati zaštitu životne sredine predlažući konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, programe ekološke edukacije dece i mladih, kao i podizanja svesti javnosti na teritoriji Grada Pančeva i okolnih naselja. Projekte – manifestacije treba da odlikuje inovativnost ili sadržaj koji podržava/omogućava održavanje već tradicionalnih manifestacija koje su se pozicionirale kao uspešne, ekološki edukativne i koje afirmišu trajno ekološko opismenjavanje prevashodno kod dece i mladih.

Pravo učešća:

Na Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine i koja će svoj projekat – manifestaciju realizovati na teritoriji Grada Pančeva.

Na Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija mogu da učestvuju i registrovana udruženja građana van teritorije Grada Pančeva koja se u okviru aktivnosti definisanim u svom Statutu bave pitanjima zaštite životne sredine, ukoliko se projekat – manifestacija realizuje na teritoriji Grada Pančeva.

Udruženja građana mogu da učestvuju sa svojim predlozima na jednom od dva raspisana konkursa, na Konkursu za projekte ili na Konkursu za projekte-manifestacije, a ne na oba konkursa istovremeno.

Podnošenje prijave:

Projekat-manifestacija po ovom konkursu, podnosi se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovde:

Prijavni obrazac za podnošenje predloga projekta – manifestacija po konkursu za sufinansiranje projekata – manifestacija

 

Predlog projekta-manifestacija obavezno treba da sadrže:

– fotokopiju Statuta (strane iz koje se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine)

– fotokopiju PIB obrasca

– popunjen prijavni obrazac za podnošenje predloga  projekta-manifestacije koji se sastoji iz četiri dela: Osnovni podaci, Detaljan opis projekta-manifestacije, Detaljan finansijski plan i Potpisana izjava o prihvatanju obaveze korisnika sredstava (aplikacioni formular je na sajtu).

Projekti-manifestacije koji ne sadrže svu navedenu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava za projekte – manifestacije:

Prilikom odlučivanja o dodeli dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:

– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine

– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta-manifestacije koji će biti finansijski podržan ovim Konkursom;

– broj učesnika projekta-manifestacije sa teritorije grada Pančeva;

– visina sopstvenog učešća, odnosno sredstava iz drugih izvora;

– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe, društvene mreže i drugi načini prezentacije)

– ranija uspešnost projekta-manifestacije, ukoliko se održava u kontinuitetu i ima tradiciju održavanja

– zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih programa (ako je udruženje građana ranije koristilo sredstva budžeta, da li je ispunilo ugovorne obaveze).

Rokovi za sprovođenje konkursa:

– prijave za konkurs se podnose u roku od 20 dana od dana objavljivanja u nedeljniku ”Pančevac”, petak 09.04.2021. godine.

– donošenje odluka o dodeli sredstava i objavljivalje konačnih rezultata konkursa na sajtu Grada Pančeva, u roku od 15 radnih dana po isteku roka za podnošenje konkursne dokumentacije.

– rok izvršenja ugovorene obaveze: 31. 12. 2021. godine

– rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 31. 01. 2022.

Podnošenje narativnog i finansijskog izveštaja nakon realizacije  projekta-manifestacije:

Nakon realizacije projekta-manifestacije potrebno je priložiti detaljan narativni izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava. Obrazac za Izveštaj o realizaciji projekta-manifestacije može se preuzeti ovde:

Izveštaj o realizaciji projekata – manifestacija

Vrednovanje projekata-manifestacija:

Troškovi pojedinačnih projekata-manifestacija koje sufinansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 250.000,00 dinara.

Predloge projekata-manifestacija razmatra Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine, a na osnovu utvrđenih kriterijuma.

Rezultati će biti objavljeni na internet sajtu Grada Pančeva nakon donošenja zaključka Gradonačelnika.

Zaključenje ugovora:

Sa nosiocem izabranog projekta-manifestacije zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta-manifestacije; vrsta i obim projekta-manifestacije; vreme realizacije projekta-manifestacije; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta-manifestacije i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači za sobom obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta grada Pančeva za 2021. godinu.

Trajanje konkursa: Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu ”Pančevac“, odnocno zaklljučno sa četvrtkom 29.04.2021. godine, kada prijave treba da pristignu na pisarnicu ili budu upućene poštom s tim da u tom slučaju na poštanskom pečatu mora biti utisnut datum najkasnije 29.04.2021. godine.

Odlučivanje: O podnetim zahtevima odlučuje Gradonačelnik grada Pančeva na predlog Komisije koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.

Ukoliko udruženje konkuriše sa više projekata-manifestacija, sredstva se mogu odobriti samo za jedan projekat-manifestaciju.,ali isto udruženje ne može dobiti sredstva za realizaciju i jednog projekta i jednog projekta-manifestacije.

Sredstva neće biti odobrena podnosiocima predloga projekata-manifestacija:

– za nepotpune i neblagovremene prijave

– za projekte-manifestacije koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti

– za zahteve za dobijanje finansijske podrške profitnim i komercijalnim   projektima-manifestacijama

– za predloge projekata-manifestacija u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za  projekat-manifestaciju

Za sufinansiranje projekata-manifestacija na osnovu Konkursa obezbeđeno je: 1.500.000 dinara iz Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2021. godinu.

 

Predloge projekata – manifestacija poslati poštom ili dostaviti u Uslužnom centru grada Pančeva  u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

 

K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA  –  MANIFESTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINEZA 2021. GODINU

 

Grad Pančevo

Trg Kralja Petra I 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine

 

N E   O T V A R A T I