Излаже се на скраћени јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Старчево ( у даљем тексту План).
Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 19.11.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

текстуална документација:
Оглас
Текст измене и допуне ПГР Старчево
“Сл. лист града Панчева“ бр. 10/2011
Одлука

Графичка документација:
01 Планирана намена простора
02 Регулационо-нивелациони план
03 План парцелација грађевинског земљишта