Излаже се на јавни увид Нацрт Планa детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији града Панчева. Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 12.02.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе рада Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Oглас за Јавни увид