Цене комуналних услуга ЈКП Водовод и канализација

Водоводни систем Панчева почео је да се гради 1961. године а две године касније, 16. маја 1963. године, формирано је предузеће “Водовод и канализација”. Дотадашње јавне и приватне бунаре заменио је савремен систем водоснабдевања на који је прикључено преко 19.000 објеката са укупном дужином водоводне мреже од 200 км. Према последњим подацима, више од 31.000 домаћинстава, односно око 100 хиљада становника Панчева, Старчева, Омољице, Банатског Брестовца и Иванова користи воду из градског водоводног система који чине:

  • изворишта (Сибница, Филтер и Градска шума, укупног капацитета око 700 л/с),
  • постројења за пречишћавање (укупно пројектованог капацитета од 740 л/с ),
  • резервоари (запремине 12 000 м3),
  • магистрални цевоводи (за насеља Старчево, Омољица, Б.Брестовац и Иваново ) и
  • разводна мрежа и прикључци ( у граду и насељеним местима ).

Процес водоснабдевања започиње захватањем воде у бунарима-извориштима из којих се бунарским пумпама потискује у постројења за прочишћавање воде. На постројењу се врши аерација, предозонација, филтрација и дезинфекција са дведесетчетверочасовним праћењем квалитета испоручене воде и захваћене воде. Из резервоара чисте воде, претходно хлором дезинфиковона вода се са две црпне станице транспортује преко два главна довода до града и потискује у водоводну мрежу до крајњих потрошача.