Prosvetna inspekcija kontroliše sprovođenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o obrazovanju odraslih i propisa donetih na osnovu navedenih zakona, neposrednim uvidom u rad ustanove i zavisno od rezultata nadzora izriče mere i kontroliše njihovo izvršenje. Prosvetna inspekcija, u okviru ovlašćenja utvrđenih zakonom, vrši kontrolu:

  • postupanja ustanova u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa i opštih akata u oblasti obrazovanja i vaspitanja;
  • ostvarivanja zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja/staratelja i zaposlenih;
  • ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja/staratelja;
  • obezbeđivanje zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi;
  • postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno Zakonu;
  • ispunjenost propisanih uslova za sprovođenja ispita; i
  • propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova.

U postupku verifikacije po nalogu Ministarstva, ispituje ispunjenost uslova pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika u radnom odnosu na neodređeno vreme (član 30, stav 3, tačke 1 i 2) za početak rada i obavljanje delatnosti. Prosvetna inspekcija postupa u okviru svojih ovlašćenja u slučaju obustave rada ili štrajka u ustanovi organizovanog suprotno zakonu.

Odeljenje prosvetne inspekcije

Dragana Živaljević, prosvetni inspektor
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Telefon: 013/354-171
E-pošta: dragana.zivaljevic@pancevo.rs

Miodrag Krudulj, prosvetni inspektor
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Telefon: 013/354-171
E-pošta: miodrag.krudulj@pancevo.rs

Sanja Maljković, prosvetni inspektor
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Telefon: 013/354-171
E-pošta: sanja.maljkovic@pancevo.rs

 

KONTROLNE LISTE

 

Kontrolne liste, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15, 44/18-drugi zakon i 95/18) jesu dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika, i predmet i obim provere. Kontrolne liste nisu nepromenjive, odnosno inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.
Ustanova obrazovanja i vaspitanja koja se ne nalazi u Planu redovnog inspekcijskog nadzora za radnu/školsku 2019/20 godinu, može izvršiti samoproveru ispunjenosti zahteva iz kontrolnih lista i samoprocenu rizika.

KONTROLNE LISTE ZA USTANOVE PREDŠKOLSKOG,OSNOVNOGI SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
KONTROLNA LISTA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE
KONTROLNA LISTA ZA OSNOVNE ŠKOLE
KONTROLNA LISTA ZA SREDNJE ŠKOLE