U oblasti zaštite životne sredine, inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja nadzor u okviru poslova poverenih zakonima iz oblasti zaštite životne sredine i drugim propisima donetih na osnovu zakona, u oblasti zaštite vazduha od zagađivanja u objektima za koje dozvolu za izgradnju i početak rada daje nadležni organ lokalne samouprave, obavlja kontrolu sprovođenja mera utvrđenih u odluci o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i odluci o davanju saglasnosti na studiju zatečenog  stanja, u oblasti upravljanja otpadom, vrši kontrolu dozvola za upravljanje otpadom, u oblasti zaštite od nejonizujućeg zračenja, u oblasti upravljanja hemikalijama, obavlja inspekcijski nadzor i preduzima mere za zaštitu od buke u Gradu, u stambenim, zanatskim i komunalnim objektima, utvrđuje ispunjenost uslova zaštite životne sredine za obavljanje delatnosti privrednih subjekata u skladu sa zakonom preduzima mere za otklanjanje uočenih nedostataka.

Kontakt osobe:

 • Nevena Divić, inspektor za zaštitu životne sredine
  Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
  Kancelarija: 205
  Telefon: 013/354-354 lok.205
  E-pošta: nevena.divic@pancevo.rs

 

KONTROLNE LISTE

Zaštita od velikog hemijskog udesa (Seveso postrojenja)

 • KL SEV 01 – Sistem upravljanja bezbednošću – I DEO: Organizacija i kadrovi;
 • KL SEV 02 – Sistem upravljanja bezbednošću – II DEO: Identifikacija i procena opasnosti;
 • KL SEV 03 – Sistem upravljanja bezbednošću – III DEO: Operativna kontrola – usvajanje i primena procedura i uputstava za rad;
 • KL SEV 04 – Sistem upravljanja bezbednošću – IV DEO: Upravljanje promenama;
 • KL SEV 05 – Sistem upravljanja bezbednošću – V DEO: Planiranje zaštite od udesa;
 • KL SEV 06 – Sistem upravljanja bezbednošću – VI DEO: Praćenje postupanja operatera;
 • KL SEV 07 – Sistem upravljanja bezbednošću – VII DEO: Pregled i ocena SMS–a;
 • KL SEV 08 – Skladištenje naftnih derivata;
 • KL SEV 09 – Skladištenje tng-a (tečnog naftnog gasa);
 • KL SEV 10 – Skladištenje amonijaka;
 • KL SEV 11 – Skladištenje hlora;
 • KL SEV 12 – Kontrola dokumenta politika prevencije udesa;
 • KL SEV 13 – Kontrola mera prevencije SEVESO operatera višeg reda;
 • KL SEV 14 – Plan reagovanja u slučaju udesa SEVESO operatera nižeg reda;
 • KL SEV 15 – Procena rizika seveso postrojenja;

Zaštita životne sredine u industrijskim objektima:

 • KL SPU 01 – Studija procene uticaja;
 • KL BUK 01 – Zaštita od buke;
 • KL TOV 01 – Tehnološke i druge  otpadne vode;
 • KL KOV 01 – Komunalne otpadne vode;
 • KL INT 01 – Integrisana dozvola – Uslovi iz integrisane dozvole i obaveze iz predmetnog zakona;
 • KL INT 02 – Podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine;
 • KL REG 01 – Dostava podataka prema Zakonu o zaštiti životne sredine;
 • KL VAZ 01 – Zaštita vazduha kod postrojenja za sagorevanje;
 • KL VAZ 02 – Zaštita vazduha kod stacionarnih postrojenja;
 • KL VAZ 03 – Zaštita vazduha kod benzinskih stanica;
 • KL OTP – P 01 Postupanje proizvođača opasnog otpada;
 • KL OTP – P 02 – Postupanje proizvođača neopasnog i inertnog otpada;
 • KL KAL 01 – Kalkulator emisija  postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola;
 • KL RIZ 01 – Procena rizika postrojenja i aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola;
 • KL RIZ 02 – Procena rizika postrojenja i aktivnosti koja ne podležu izdavanju integrisane dozvole;

Kontrola upravljanja otpadom:

 • KL OTP 01 – Kontrolna lista za dokumentaciju – operater;
 • KL OTP 02 – Skladištenje otpada – operater;
 • KL OTP 03 – Tretman otpada – operater;
 • KL OTP 04 – Tretman otpada insineracijom i ko-insineracijom – operater;
 • KL OTP 05 – Tretman otpada za dobijanje proizvoda koji se stavljaju na tržište – operater;
 • KL OTP 06 – Otpadna ulja – operater;
 • KL OTP 07 – RSV i RSV otpad – proizvođač;
 • KL OTP 08 – POPs otpad – operater;
 • KL OTP 09 – Otpadna guma – operater;
 • KL OTP 10 – Otpadna vozila – operater;
 • KL OTP 11 – Baterije i akumulatori – operater;
 • KL OTP 12 – Otpadna EE oprema – operater;
 • KL OTP 13 – Fluoroscentne cevi koje sadrže živu – operater;
 • KL OTP 14 – Otpadni azbest – operater;
 • KL OTP 15 – Medicinski otpad – operater;
 • KL OTP 16 – Deponije – operater;
 • KL OTP 17 – Ambalažni otpad – operater
 • KL OTP 18 – Kontrolna lista za stavljanje plastičnih kesa na tržište RS;
 • KL OTP 19 – Kontrolna lista za nesanitarne deponije-smetlišta;
 • KL ZEM 01 – Zemljište;
 • KL OTP 20 – Utvrđivanje ispunjenosti uslova za početak rada postrojenja za upravljanje otpadom;
 • KL OTP 21 – Uvoz neopasnog otpada;
 • KL OTP 22 – Medicinski otpad – proizvođač;
 • KL OTP 23 – Ambalažni otpad – proizvođač, uvoznik, paker/punilac, isporučilac;
 • KL RIZ 01 – Procena rizika operatera postrojenja za upravljanje otpadom;

Zaštita od nejonizujućih zračenja:

Jonizujuće zračenje:

 • KL JON 01 – Konvencionalna rendgen dijagnostika;
 • KL JON 02 – Invazivna rendgen dijagnostika;
 • KL JON 03 – Kompjuterizovana tomografija – CT;
 • KL JON 04 – Mamografija;
 • KL JON 05 – Stomatologija;
 • KL JON 06 – Radioterapija;
 • KL JON 07 – Nuklearna medicina;
 • KL JON 08 – Veterina;
 • KL JON 09 – Industrija;
 • KL JON 10 – Industrijska radiografija;
 • KL JON 11 – Naučnoistraživači rad;
 • KL JON 12 – Obrazovanje;
 • KL JON 13 – Poljoprivreda;
 • KL JON 14 – Proizvodnja izvora jonizujućih zračenja;
 • KL JON 15 – Instaliranje, popravka i održavanje izvora jonizujućih zračenja u medicini;
 • KL JON 16 – Servisiranje jonizujućih detektora dima (JDD);
 • KL JON 17 – Rendgen aparati za kontrolu roba;
 • KL JON 18 – Korišćenje jonizujućih detektora dima (JDD);
 • KL JON 19 – Promet izvora jonizujućih zračenja;
 • KL JON 20 – Medicinsko istraživanje;
 • KL JON 21 – Tehničko-tehnološki postupak;
 • KL JON 22 – Sakupljanje i prerada metalnog otpada;
 • KL JON 23 – Nemedicinske delatnosti;
 • KL JON 24 – Ostale radijacione delatnosti;
 • KL JON 25 – Ovlašćenja- vršenje monitoringa radioaktivnosti;
 • KL JON 26 – Ovlašćenja- vršenje merenja sadržaja radionuklida;
 • KL JON 27 – Ovlašćenja- vršenje merenja radi pravovremene najave akcidenta;
 • KL JON 28 – Ovlašćenja- izrada projekta mera radijacione sigurnosti i bezbednosti;
 • KL JON 29 – Ovlašćenja- merenja radi procene nivoa izlaganja jonizujućim zračenjima;
 • KL JON 30 – Ovlašćenja- uslovi za vršenje dopunskog obučavanja i osposobljavanja;
 • KL JON 31 – Ovlašćenja- merenja radi kontrole sistema upravljanja kvalitetom;
 • KL JON 32 – Ovlašćenja- dekontaminacija radne i životne sredine;
 • KL JON 33 – Ovlašćenja- dekontaminacija lica-humana dekontaminacija;
 • KL JON 34 – Ovlašćenja- određivanje sadržaja radionuklida u robama;

Zaštita prirode:

 • KL PRI 01 – Kl za upravljače zaštićenih područja;
 • KL PRI 02 – Kl za operatere  koji se bave prometom zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva;
 • KL PRI 03 – Kl za otkupna mesta  zaštićenih divljih biljnih i životinjskih vrsta;
 • KL PRI 04 – Kl za držaoce zaštićenih vrsta životinja;
 • KL PRI 05 – Kl za zoo vrtove;
 • KL PRI 06 – Kl za prekogranič. promet vrsta zaštićenih CITES konvencijom i uvoz alohtonih divljih vrsta koje nisu zaštićene;
 • KL PRI 07 – Kl za korisnike zaštićenih područja;
 • KL PRI 08 – Kl za uzgajivače zaštićenih vrsta flore, faune i gljiva;
 • KL PRI 09 – Kl za upravljače Nacionalnih parkova;
 • KL PRI 10 – Kl za upravljače zaštićenih prirodnih dobara

U oblasti sporta, sportska inspekcija vrši inspekcijski nadzor u oblasti sporta, donosi rešenja kojima nalaže izvršenje određenih mera i radnji u vezi obavljanja sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, nalaže donošenje, stavljanje van snage ili odlaganje izvršenja odgovarajućeg pojedinačnog akta i preduzimanje drugih odgovarajućih mera i radnji potrebnih radi, otklanjanja utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i nedostataka u radu organizacije u oblasti sporta, u skladu sa zakonom i donosi rešenja o privremenoj zabrani obavljanja određene sportske aktivnosti odnosno delatnosti.Takođe pokreće postupke i preuzima mere iz nadležnosti utvrđene Zakonom.

Kontakt osoba:

 • Gordana Krstić, sportski inspektor
  Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
  Kancelarija: 105
  Telefon: 013/354-172
  E-pošta: gordana.krstic@pancevo.rs

 

PROPISI:

 

KONTROLNE LISTE: