На основу Закона о удружењима („Сл, гласник РС“ број 51/09, 99/11-др. закони и 44/18-др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“ број 16/18), чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15-пречишћен текст,12/16,8/19,16/19 и 2/21) и Одлукe о буџету града Панчева за 2023. годину, Градоначелник града Панчева расписује

КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ – СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РОМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У 2023. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Имплементација мера и активности у складу са Стратегијом за инклузију Рома у Републици Србији за период 2022 – 2030. као и неговање и очување ромске културе и традиције.

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ

– Регистроване ромске организације цивилног друштва

ДОКУМЕНТАЦИЈА И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРОЈЕКТА

Предлози пројеката се подносе у штампаној верзији и садрже:

1. Попуњен Образац за подношење пријаве на конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2023. години, у 2 примерка

2. Фотокопију Решења о регистрацији подносиоца предлога пројекта -1 примерак

3. Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – 1 примерак

4. Копију извода из Статута удружења у коме је утврђено да се циљеви Удружења остварују у области у којој се програм/пројекат реализује,

5. Потписана изјава корисника средстава буџета града Панчева за 2023. годину о прихватању одговорности, одсуству сукоба интереса и непостојању обезбеђених средстава за пријаву на Конкурс

6. Потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте)

7. Уплату Градске административне таксе у износу од 129,00 динара на рачун број 840-742241843-03, број модела 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1 Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ број 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19 и 70/20)

8.Потписану изјаву о давању сагласности за обраду података о личности

Корисник средстава је дужан да пре склапања уговора достави интерни акт о антикорупцијској политици. (Документ о антикоруптивној политици може бити Етички кодекс или акт који садржи етичка правила, а које је удружење усвојило. Ово удружења доказују доставом усвојеног Етичког кодекса односно акта који садржи етичка правила. Такође, може се сматрати да удружења имају акт о антикоруптивној политици уколико су приступила Етичком кодексу мреже организација. У овој ситуацији удружења као доказ достављају изјаву о приступању Етичком кодексу мреже организација или други доказ да су приступила, односно потписала етички кодекс. Такође, план интегритета организације, акт који се односи на спречавање сукоба интереса чланова удружења или неки други вид интерног антикоруптивног акта, представља могућ пример акта о антикоруптивној политици.)

Комисија има право да поред наведених, затражи и друге документе и доказе релевантне за одлучивање о поднетој пријави.

Учесник конкурса, односно корисник средстава је дужан да без одлагања писмено обавести Комисију о било којој промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, а Секретаријат за јавне службе и социјалних питања Градске управе Панчева током важења уговора, као и да промену документује на прописани начин.

Рок за достављање предлога пројекта је до 15.06.2023. године.

Рок за реализацију одобрених пројеката по конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката ромских организација цивилног друштва у 2023. години је 30.11.2023. године, а рок за подношење финансијског и наративног извештаја је месец дана од дана завршетка пројекта, односно најкасније до 31.12.2023. године.

OПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА

1. Пројекат треба да се односи на реализацију мера и активности предвиђених Акционим планом за друштвену интеграцију Рома у граду Панчеву у складу са Стратегијом за инклузију Рома у Републици Србији за период 2016 – 2025, као и да буде везан за неговање и очување ромске културе и традиције.

2. Циљеви пројекта треба да се односе на идентификоване потребе одређених циљних група

3. Пројект треба да садржи мерљиве показатеље резултата

Једна организација може учествовати на овом конкурсу са једним предлогом пројекта.

МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ФИНАНСИРАЊА-СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКТА

За реализацију овог конкурса предвиђен износ је 1.000.000,00 динара. Износ одобрених средстава за реализацију пројекта се утврђује на основу вредновања пројектних активности и броја обухваћених корисника пројекта.

ОБЈАВЉИВАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурс  се објавитљује на званичној интернет презентацији града Панчева, порталу е-Управа и Огласној табли Градске управе града Панчева и биће отворен до 15.06.2023. године, те се предлози пројеката и програма могу достављати у назначеном року.

Контакт телефон: 013/308-870

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве разматра Kомисија за вредновање пројеката ромских организација цивилног друштва, према утврђеним критеријумима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити финансирање-суфинансирање и утврдити средства за њихову реализацију из буџета града Панчева за 2023. годину.

Предлагачи чији пројекти буду прихваћени и одобрени за финансирање-суфинансирање закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи за собом обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.

Листа вредновања и рангирања пристиглих пројеката коју Комисија утврди, објавиће се на званичној интернет презентацији града Панчева www.pancevo.rs, и порталу е-Управа . Предлагачи пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од 3 дана од дана објављивања листе, као и право приговора на листу у року од 8 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.

Одлуку о приговору надлежни орган доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката који ће се путем овог Конкурса финансирати-суфинансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 10 дана од дана истека рока за подношење приговора, која ће бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева и порталу е-Управа.

Пријаве предати у Услужном центру града Панчева, или послати поштом на адресу:

Град Панчево – Градска управа

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

II спрат, канцеларија 212

«ЗА КОНКУРС РОМСКЕ ОЦД-НЕ ОТВАРАТИ»

Трг Краља Петра I 2-4

26000 ПАНЧЕВО

На предњој страни коверте потребно је навести назив и адресу подносиоца пројекта.