На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (“Службени гласник РС“ 09/22), Уредбе о правилима и условима за доделу државне поноћи мале вредности (de minimis помоћи) (“Службени гласник РС“ бр.23/21,) чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр.25/15-пречишћен текст и 12/16 8/19, 16/19 и 2/21), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије“ број 16/16, 8/17 и 6/23), Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину „Службени лист града Панчева“ бр.34/22) и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00040/2023-01/5 од 10.02.2023.године Градоначелник града Панчева расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2023. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Према Одлуке о буџету града Панчева за 2023. годину, средства у износу од 42.000.000,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2023. години.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана града Панчева; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.

Средства намењена суфинансирању пројекта производње медијског садржаја се обрачунавају у бруто износу (износу пре одбитка пореза и других накнада) и исплаћују се једнократно.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, који су локалног значаја и доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% оправданих трошкова пројекта, док учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању.

Оправдани трошкови су трошкови који су настали у вези са израдом медијског садржаја, а нарочито:

 1. процењени бруто трошкови зарада и накнада ангажованих лица на производњи медијских садржаја

 2. трошкови закупа простора, опреме, локације и друге неопходне материјалне и нематеријалне имовине за потребе производње медијских садржаја;

 3. трошак употребе сопствене имовине (амортизација);

 4. трошкови увођења нових технологија са циљем унапређења услуге јавног информисања (дигитализација, прилагођавање медијских садржаја особама са инвалидитетом и др.);

 5. трошкови истраживања малог опсега која имају за циљ боље разумевање навика коришћења медија, степен медијске писмености и положаја друштвено осетљивих група у медијима.

Оправданим трошковима, не сматрају се трошкови издаваштва, трошкови дистрибуције и трошкови промоције.

Ако учесник на тржишту, поред израде конкретног медијског садржаја обавља и друге делатности у вези са израдом медијског садржаја или истовремено производи више медијских садржаја коришћењем или ангажовањем истих ресурса (нпр. људских, материјалних или нематеријалних), у оправдани трошак улази сразмерни удео у заједничким трошковима продукције.

Средства додељена учесницима на конкурсу не смеју допринети повећању основних средстава корисника, односно проширењу постојећих делатности, нити обједињавању медија (медијска концентрација) и оснивању и/или регистровању нових учесника на тржишту док се средства не смеју користити за друге намене, а нарочито производњу других медијских садржаја (преливање средстава).

Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све законске прописе из области заштите права детета.

Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:

– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике, културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге садржаје који су битни за живот грађана;

– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазвати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде, загађење и слично);

– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне заједнице;

– презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа града Панчева;

– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2024 годину;

– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета града Панчева, путем Конкурса, за организације цивилног друштва;

– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;

– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Право учешћа на конкурсу за производњу медијских садржаја у штампаном и дигиталном формату имају само микро, мала и средња правна лица и предузетници.

Право учешћа на конкурсу немају лица у тешкоћама у смислу Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктуирање учесника на тржишту у тешкоћама (Службени гласник РС, бр. 62/21), на дан 31. децембра 2019. године.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 15.000.000,00 динара

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1 Значај пројекта са становишта:

 • остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

 • остваривање намене конкурса;

 • усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,

 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.

1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

 • степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;

 • мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

 • разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;

 • степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3. Капацитети са становишта:

 • степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта

 • неопходни ресурси за реализацију пројекта;

 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1 да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2.2 доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији града Панчева;

 2. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

 3. допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

 4. допринос очувању националног и културног идентитета националних мањина које живе на територији града Панчева;

 5. допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;

 6. пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2023. години, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац“,

Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави Градоначелнику града Панчева.

Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Период имплементације пројеката је најкасније до 31.12.2023.године, а рок за подношење извештаја је до 31.01.2024. године.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави у пет примерка. Образац се преузима са сајта града Панчева.

Образац 1 –  Пријава за пројектно финансирање из области јавног информисања и Буџет пројекта

Образац 2 – Наративни и финансијски извештај

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенци за привредне регистре;

 2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

 3. потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде рачуна)

 4. доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)

 5. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

 6. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

 7. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

 8. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је за исти пројекат већ додељена државна помоћ или помоћ мале вредности (de minimis помоћ) у текућој фискалној години и по ком основу;

 9. потписана изјава учесника да се не налази у поступку повраћаја државне или de minimis помоћи, као и да нису били у тешкоћама на дан 31. децембар 2019. године;

 10. потписана изјава учесника да пројекат не може реализовати на други начин, без помоћи државе, односно субвенцијом;

 11. доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 129,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17, 34/18, 41/19 и 70/20)

 12. Изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Учесницима конкурса којима се решењем градоначелника града Панчева одобре средства на име суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2023. години дужни су да уколико су добили мањи износ средстава од траженог, доставе ревидирани буџет у складу са додељеним средствима односно обавештење да одустајању од средстава која су им додељена као и да поднесу захтев са пратећом документацијом за отварање подрачуна код Управе за трезора а на име реализације одобреног програма.

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и социјална питања.

Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.

Предлози за чланове комисије достављају се лично или на ардесу Градска управа града Панчева, Трг Краља Патра I, број 2-4, 26000 Панчево, са назнаком “Предлог за члана конкурсне комисије – суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2023. години“ а у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Панчевац“

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2023. годинии и Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Буџет пројекта а/ ) за пријаву обjављују се и могу се преузети на сајту града Панчева, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници града Панчева www.pancevo.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати или поднети лично на адресу:

Градска управа града Панчева,

Трг Краља Патра I, број 2-4,

26000 Панчево,

са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2023. ГОДИНИ

Додатне информациjе се могу добити у Градској управи града Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања радним даном од 8 до 15 часова, у канцеларији број 207 или путем телефона: 013/308 795 и 013/308 906.