На основу Статута града Панчева,(„Службени лист града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16) Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину(„Службени лист града Панчева“ број 37/16), Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11-др. Закони) и Уредбe о средствима за подстицање програма
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса
која реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и и 93/15),
Градоначелник града Панчева расписује

К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА У 2017. ГОДИНИ

Циљ конкурса:

Оснаживање и развој цивилног друштва града Панчева – унапређење услова за обављање делатности удружења грађана града Панчева и пружање подршке њиховим програмима и пројектима од јавног интереса, у областима здравства и социјалне политике, културе, информисања, бриге о деци и младима, образовања, екологије, туризма, вера и другим областима, у складу са усвојеним развојним документима града Панчева.

Критеријуми за избор програма/пројеката:
1. Структура програма/пројекта задовољава утврђене стандарде пројекта као документа (попуњен формулар и комплетна пројектна документација) – од 0 до 10 бодова,
2. Програми/пројекти који су у складу са усвојеним Стратегијама развоја града Панчевa, односно садржај доприноси дугорочном унапређењу области из које је тема програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,
3. Програми/пројекти који задовољавају приоритетне мере и циљеве у области из које је тема пројекта – од 0 до 10 бодова,
4. Програми/пројекти који доприносе јачању капацитета удружења грађана (обуке и усавршавања чланства, набавка опреме потребне за реализацију програма/пројекта којим удружење аплицира и сл.) – од 0 до 10 бодова,
5. Програми/пројекти који доприносе системском унапређењу области из које је тема пројекта – од 0 до 10 бодова,
6. Програми/пројекти чије активности реализују стручне особе, чије улоге су јасно дефинисане – од 0 до 10 бодова,
7. Програми/пројекти који укључују ширу циљну групу и успостављају изградњу партнерстава – од 0 до 10 бодова,
8. Програми/пројекти који се промовишу у јавности – од 0 до 10 бодова,
9. Одрживост програма/пројекта – од 0 до 10 бодова,
10. Способност, стручност и досадашње искуство удружења да спроведе предложени програм/пројекат – од 0 до 10 бодова.

Пројекти ће бити вредновани према овим критеријумима. Програм/пројекат може добити највише 100 бодова. Уколико један од десет критеријума има нула бодова, програм/пројекат се сматра дисквалификованим и не улази у даље разматрање.

Пријава треба да садржи (електронска форма и 1 штампани примерак):

Попуњен формулар за подношење предлога програма/пројекта,
Попуњену табелу буџета програма/пројекта,
Потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте),
Потписану изјаву о прихватању одговорности,
Биографију координатора/ке пројекта,
Биографије стручних сарадника/ца,
Kопију Решења о регистрацији у АПРу, односно копију другог документа којим се доказује правни статус,
Биографију Удружења – опис претходних искустава и достугнућа Удружења (значајни пројекти и активности) – до две А4 стране текста.

Прилози:
Мaтeриjaли, публикaциje, медијски извештаји, oстaлa дoкумeнтaциja кoja илуструje рaд пoднoсиoцa прeдлoгa прojeкатa

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији града Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева.
Град Панчево ажурира базу организација цивилног друштва, па је потребно да сва удружења грађана доставе Упитник за прикупљање података о удружењима грађана града Панчева, за 2017. годину. Овај упитник и списак потребне пратеће документације може се преузети са званичне презентације града Панчева (http://www.pancevo.rs/zivot-u-pancevu/civilni-sektor/upitnik-za-azuriranje-baze-udruzenja-gradjana/), или у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, канцеларија 204. Попуњен упитник са пратећом документацијом доставља се у електронској форми, на диску или путем мејла civilnodrustvo@pancevo.rs.
Финансирање:

● За овај Kонкурс, обезбеђена су средства у Буџету града Панчева за 2017. годину;
● Носиоци пројеката који су добили средства по основу неког од других Конкурса који је расписао град Панчево у 2017. години, неће имати могућност да добију средства за исти предлог програма/пројекта путем овог Конкурса.
Рокови:

● Рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 1. новембра 2017. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену;
● Активности на пројекту које Град буде су/финансирао у оквиру овог Конкурса морају бити реализоване до краја 2017. године, а финални наративни и финансијски извештај предаје се до 31. јануара 2018. године.

Формулари за конкурисање могу се преузети и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, спрат II, канцеларија 204. Додатне информације могу се добити путем телефона 013/308-907 или мејла civilnodrustvo@pancevo.rs .

Средства неће бити одобрена удружењима у следећим околностима:
Непотпуних и неблаговремених пријава,
Подносиоцима који су раније добијали финансијску подршку од града Панчева, а нису поднели извештај о реализацији пројекта и утрошку средстава или нису испунили друге преузете обавезе,
За профитне и комерцијалне пројекте,
За предлоге пројеката у којима су финансијска средства за хонораре, плате и/или дневнице, већа од 25% укупне вредности пројекта.

Вредновање и избор предлога програма/пројеката:
Пријаве разматра Комисија за вредновање програма и пројеката удружења грађана града Панчева чији су циљеви од јавног интереса за 2017. годину, према утврђеним критеријумима и приоритетима, на основу чијег предлога ће Градоначелник града Панчева извршити избор, одобрити су/финансирање и утврдити средства за њихову реализацију из Буџета града Панчева за 2017. годину. Предлагачи чији предлог програма/пројекта буде прихваћен и одобрен за су/финансирање, закључују уговор са Градоначелником града Панчева, којим се регулишу међусобна права и обавезе уговорних страна. Неизвршавање уговорних обавеза повлачи обавезу враћања средстава у буџет града Панчева.
Комисија ће се састајати најмање једном у 45 дана, а листа вредновања и рангирања пристиглих програма и пројеката коју Комисија утврди, објављиваће се на званичној интернет презентацији града Панчева. Предлагачи програма/пројеката имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 3 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева.
Одлуку о приговору Kомисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.
Коначну одлуку о избору програма и пројеката који ће се путем овог Конкурса су/финансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.

Пријаве предати у Услужном центру града Панчева или послати поштом, у затвореној коверти, са назнаком:
Пријава на
К О Н К У Р С
ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ОСНАЖИВАЊА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ГРАДА ПАНЧЕВА
У 2017. ГОДИНИ

Град Панчево
Трг Краља Петра I 2-4
26 000 Панчево
Секретаријат за јавне службе и социјална питања

Н Е     О Т В А Р А Т И !