На основу члана 9. Правилника о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева (“Службени лист града Панчева“ број 1/2017 и 30/2018) и чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19) Градоначелник града Панчева расписује следећи

ЈАВНИ ПОЗИВ

1.Градоначелник града Панчева позива све заинтересоване спортске организације и друга правна и физичка лица да својим програмима и пројектима конкуришу за су/финансирање својих активности у области спорта у граду Панчеву за 2020. годину у следећим сегментима:

 • А) Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата

 • Б) Развој спорта

2. Циљеви позива:

 • Стварање услова за повећање учешћа грађана у спортским програмима кроз систематско вежбање

 • Здравствена превенција грађана

 • Унапређивање и омасовљавање спорта у школама

 • Унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно – педагошки рад, препознавање талената, праћење стања тренираности и друго

 • Промовисање спорта као сегмента здравог животног стила

 • Социјална интеграција особа са инвалидитетом кроз спортске активности

 • Системско унапређивање спорта на територији града Панчева

 • Подизање квалитета у области свих сегмената спорта

.

3. Предмет су/финансирања програма и пројекта

 • Програми и пројекти који подстичу и стварају услове за унапређење спорта за све, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена, спорта особа са инвалидитетом као и развоја спорта у насељеним местима

 • Програми и пројекти подршке врхунским спортистима и тренерима, као и перспективним спортистима млађих узрасних категорија на територији града Панчева

 • Програми и пројекти унапређења стручног рада учесника у систему спорта са територије града Панчева

 • Програми и пројекти који подржавају активности спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских савеза и Спортског савеза града Панчева

 • Програми и пројекти за реализацију спортских манифестација од интереса за град Панчево

 • Програми и пројекти којима се доприноси развоју спорта у граду Панчеву

Средства за су/финансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2020. годину планирана су Одлуком о буџету града Панчева за 2020. годину на позицијама 373 и 374.

4. Општи и посебни услови позива

Право на су/финансирање спортских програма и пројеката имају све спортске организације и друга правна лица, као и појединци у сегменту финансирања спортских стручњака у спортским организацијама и другим правним лицима, које испуњавају следеће услове:

 • Да имају својство правног лица са седиштем на територији града Панчева (Испуњеност овог услова подносиоци пријаве или захтева доказују достављањем решења АПР-а о регистарцији).

 • Да постоје и раде најмање годину дана (Испуњеност овог услова подносиоци пријаве и/или захтева доказују достављањем решења АПР-а о регистарцији)

 • Да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања, да нису у последње две године правоснажном одлуком кажњавани за прекршај или привредни преступ у вези са њиховом делатношћу, финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту (Испуњеност ових услова подносиоци пријаве и/или захтева доказују достављањем уверења из Прекршајног и Привредног суда)

 • Да имају искуство у реализацији програмa и пројектa за који подносе захтев (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци захтева, и то тако што ће у Захтеву за суфинансирање програма и пројеката у сегменту Развој спорта, у тачки III-a – Досадашња искуства организације описати досадашња искуства. Давалац средстава задржава право да затражи доказе од подносиоца захтева којима поткрепљују своје тврдње)

 • Да су испунили своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач град Панчево, закључно са 31.12.2019. године као и да их редовно испуњавају у 2020. години. (Испуњеност овог услова подносиоци пријаве и/или захтева доказују достављањем Изјавe о испуњености услова и прихватању обавеза подносиоца, односно корисника средстава из Буџета града Панчева за 2020.годину, а давалац средстава може да затражи на увид следеће доказе: плаћене рачуне, потврде или слично, односно сам да прибави доказе од надлежних установа и предузећа)

 • Да својим пројектом подстичу и стварају услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци захтева и то у самом пројекту у делу описа пројекта).

 • Да у већој мери унапређују квалитет спорта у сегменту за који конкурише (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци захтева и то у самом пројекту, у делу описа пројекта).

 • Остварен спортски резултат (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци пријаве, и то потврдом матичног савеза о оствареном спортском резултату)

 • Да је спортиста остварио спортски резултат као члан спортске организације са територије града Панчева (Испуњеност овог услова доказују само подносиоци пријаве и то достављањем потврде спортске организације да је спортиста свој резултат остварио као члан спортске организације са територије града Панчева)

 • Да је спортска организација која је подносилац пријаве и/или захтева донела одлуку којим су породица са троје и више деце ослобођена плаћања трошкова чланарине за децу узраста до 14 година (испуњеност овог услова доказује се достављањем одлуке о ослобађању плаћања трошкова чланарине)

 • Да је спортска организација која је подносилац пријаве и/или захтева члан Спортског савеза Панчево (Испуњеност овог услова доказују и подносиоци пријаве и подносиоци захтева, и то достављањем потврде Спортског савеза Панчево да је спортска организација – подносилац пријаве члан Спортског савеза Панчево)

 • Уплата Градске административне таксе у износу од 126,00 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14, 14/15, 37/15, 38/16, 33/17, 34/18 и 41/19).

Начин располагања средствима из буџета града и друге обавезе дефинишу се Уговором који закључује Градоначелник града Панчева и корисник средстава, а у складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2020. годину, Правилником о ближим условима, начину и поступку финансирања потреба у области спорта на територији града Панчева и другим прописима.

НАПОМЕНА: Изјава о испуњености услова и прихватању обавеза подносиоца захтева, односно корисника средстава из Буџета града Панчева за 2020.годину и Сагласност за обраду података о личност налазе се у прилогу Захтева за суфинансирање програма и пројеката у сегменту Развој спорта у 2020.години и у прилогу Пријаве за финансирање појединачних давања на име постигнутих спортских резултата.

5. Пријаве и захтеви, као и обавезна документација

Пријаве и Захтеви са потпуном документацијом слати на адресу ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I број 2-4, 26000 Панчево или предати у УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА са назнаком: “Јавни позив за су/финансирање програма и пројеката у области спорта у граду Панчеву за 2020. годину у сегментима: Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата и Развој спорта“, са напоменом » НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ«.

Захтеви и Пријаве на Јавни позив се могу добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 204, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, или преузети са званичне интернет презентације града Панчева www.pancevo.rs.

Обавезна документација треба да садржи:

 1. Захтев за су/финансирање програма и пројеката у сегменту Развој спорта у 2020.години или Пријаву за су/финансирање појединачних давања на име постигнутих спортских резултата

 2. Доказе о испуњености услова, који су наведени у тачки 4. – Општи и посебни услови позива, односно у пријави и захтеву.

 3. Доказ о уплати Градске административне таксе

6.Рок

Рок за предају документације за суфинансирање програма и пројекта из области спорта у граду Панчеву за 2020. годину je до 30. новембра 2020. године, односно до утрошка средстава, планираних Одлуком о буџету града Панчева за 2020. годину у сегментима: Појединачна давања на име постигнутих спортских резултата и Развој спорта.

Непотпуне и неблаговремене пријаве и захтеви неће се узимати у разматрање!

7. Додатне информације

Све додатне информације у вези сa јавним позивом могу се добити лично сваког радног дана од 8 до 15 часова у просторијама Спортског савеза Панчево, Масарикова 1а и у Секретаријату за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I бр. 24, II спрат канцеларија 204, или путем телефонa 013 308 907.