АП Војводина је расписала Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање у 2017. години.
Субвенција за самозапошљавање се додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине
Услови за подношење захтева
Право подношења захтева за доделу Субвенције остварује незапослено лице под условом да је:
1.  на дан подношења захтева пријављено на евиденцију Филијале НСЗ и
2. завршило обуку из предузетништва по плану и програму обука у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама,Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације.
Право на Субвенцију не може се остварити у следећим случајевима:
– за обављање делатности индивидуалног пољопривредног газдинства, задруге и удружења,
– за обављање делатности у области експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања и клађења  – шифре 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 и 96.09;
– уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
– уколико је лице за већ користило субвенцију за самозапошљавање.
Документација за подношење захтева
–  захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
–  доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
–  писана изјава подносиоца захтева о свим другим де минимис државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.
Подносилац у захтеву наводи износ очекиване субвенције.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.
Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе и Покрајинском секретријату за привреду и туризам 021/487-4145, 487-4312 или 487-4313.
Рок за подношење захтева по Јавном позиву је 28. мај 2017. године.