На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2021. годину бр. II-05-06-16/2021-26 од 11.05.2021. године и Закључка Градоначелника града Панчева број II-06-020-3/2021-466 од 11.05.2021. године, град Панчево расписује,

Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2021. години

Бесповратна средства за самозапошљавање (субвенције) додељује се у циљу започињања сопственог посла од стране незапосленог лица пријављеног на евиденцију незапослених код Националне службе за запошљавање, односно у циљу пружања подршке новооснованом привредном субјекту.

  Субвенција за самозапошљавање представља de minimis државну помоћ.
Субвенције се одобравају у једнократном износу од 150.000,00 динара до 500.000,00 динара.и могу се користити за отварање привредног друштва, предузетничке радње или другог облика предузетништва, набавку опреме, репро материјала и резервних делова, адаптацију простора и плаћања пореза и доприноса у првој години посоловања. Један од услова за добијање максималног износа јесте запошљавање минимум једног лица. Као подршку у спровођењу родног буџета Град ће кроз критеријуме за одабир бизнис плана, дати подршку женама предузеницама.

Захтев са бизнис планом, у једном примерку, подноси се  у Услужном центру Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може преузети са сајта града Панчева www.pancevo.rs, са назнаком за „Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2021. години“.
За све потребне информације у вези са подношењем захтева, заинтересовани се могу обратити Секретаријату за привреду и економски развој Градске управе града Панчева путем телефона 013/308-961 или путем електронске поште gordana.ciric@pancevo.rs.
Национална служба ће током трајања Јавног позива организовати више обука о отпочињању бизниса. Сви заинтересовани за учествовање у инструктивној обуци треба да се јаве својим саветницима у Националној служби- филијала Панчево.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту Града Панчева и биће отворен до утрошка средстава, а најкасније до 30.09.2021. године

НЕБЛАГОВРЕМЕНИ, НЕПОТПУНИ И НЕУРЕДНИ ЗАХТЕВИ СА БИЗНИС ПЛАНОМ, НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У РАЗМАТРАЊЕ.

Јавни позив за доделу субвенције почетницима/почетницама у бизнису – самозапошљавање у 2021. години

Пријавни формулар – Бизнис план

Изјаве