Na osnovu člana 10. stav 1 Pravilnika o uslovima, merilima i postupku za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica dodelom pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta RS i AP Vojvodine i načinu rada Komisije ( u daljem tekstu : Pravilnik), Komisija za dodelu pomoći porodičnim domaćinstvima izbeglica koja su bila korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom je dana 25.02.2020.godine raspisala

JAVNI POZIV

za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom

iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne kuće sa okućnicom na teritoriji grada Pančeva

I

Pomoć za poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne kuće sa okućnicomna teritoriji grada Pančeva jenamenjena porodičnim domaćinstvima izbeglica koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji grada Pančeva.

II

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodična domaćinstva izbeglica u skladu sa Pravilnikom.

III

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materijala , pri čemu maksimalna vrednost paketa građevinskog materijala iznosi 200.000,00RSD (dvestotinehiljadadinara) po porodičnom domaćinstvu korisnika.

IV

Podnosilac prijave na Javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu : Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. da imaju izbeglički status i podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije ili da im je prestao status izbeglice i da su dobili državljanstvo Republike Srbije (NAPOMENA: navedeni uslov je obavezan za Podnosioca prijave i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji su u statusu izbeglice ili su bili u statusu izbeglice);

 2. da imaju prijavljeno prebivalište/boravište na teritoriji Grada;

 3. da su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva bili korisnici programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine (NAPOMENA: navedeni uslov ne odnosi se na članove porodičnog domaćinstva Podnosioca prijave koji su to postali nakon momenta dodele predmetne seoske kuće sa okućnicom);

 4. da nisu bili korisnici pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom

 5. da od momenta sticanja izbegličkog statusa nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji, državi porekla i/ili drugoj državi, a kojom bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;

 6. da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla, drugoj državi ili Republici Srbiji, a kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz tačke 3. ovog člana;

 7. da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;

 8. da nisu korisnici drugog programa stambenog zbrinjavanja za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe, osim programa kupovine predmetne seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine ;

 9. da je na predmetnoj seoskoj kući sa okućnicom u katastru nepokretnosti upisana svojina Podnosioca prijave ili susvojina/zajednička svojina sa drugim članovima njegovog porodičnog domaćinstva koje je bilo korisnik programa kupovine seoske kuće sa okućnicom iz sredstava budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine;

 10. da je predmetna seoska kuća sa okućnicom upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, osim ukoliko je reč o zabeležbi zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti u korist Grada, zabeležbi obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta, zabeležbi opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom seoskom kućom sa okućnicom, i drugim zabeležbama ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti;

 11. da je predmetna seoska kuća sa okućnicom upisana u katastru nepokretnosti kao:

– nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

– nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

– nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za

gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili

– nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata ili

– nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost

izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, a ista se

nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, i na

zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna

stambena gradnja.

Postupak legalizacije odnosno ozakonjenja iz stava 1.tačke 10.ovog član mora biti

završen najkasnije do donošenja Odluke o dodeli pomoći (u daljem tekstu:Odluka)

 1. da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala i druge opreme za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom poboljšati uslovi stanovanja porodičnog domaćinstva ;

 2. da se nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana nalazi na teritoriji Grada.

V

Red prvenstva za dodelu pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

 1. Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.

 1. Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom ili nestalom članu – 20 bodova.

 2. Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:

– porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;

– porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;

 1. Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:

– domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;

– domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;

– domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.

 1. Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.

 2. Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:

– porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne

mesečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po

članu – 10 bodova;

– porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade

bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije po članu – 20 bodova.

Prilikom bodovanja prijava po tački 6) ovog člana, prihodi se obračunavaju po članu porodičnog domaćinstva, a bodovi dodeljuju porodičnom domaćinstvu. Maksimalni broj bodova koji može biti dodeljen porodičnom domaćinstvu po ovom osnovu je 20.

 1. Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:

– po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti Podnosioca prijave ili članova njegovog porodičnog domaćinstva:

ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;

ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova.

– po osnovu telesnog oštećenja Podnosioca prijave ili članova njegovog

porodičnog domaćinstva:

za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;

za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;

za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.

Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje, Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobija više bodova i boduje se po članu domaćinstva.

 1. Bolesti od većeg socijalno–medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.), u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti: Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova.

Ovo merilo se primenjuje po članu domaćinstva ako Podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 7. podtač. 1) i 2) ovog

člana.

Ukoliko se Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi boduju po osnovu bolesti, bodovi se dodeljuju za Podnosioca prijave i svakog člana porodičnog domaćinstva koji ima bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja.

VI

Uz prijavu na javni poziv, koja se podnosi Gradu, Podnosilac prijave dostavlja sledeće dokaze:

1) Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;

2) Fotokopiju izbegličke legitimacije (obe strane)/ Rešenja o priznavanju, ukidanju ili prestanku izbegličkog statusa (NAPOMENA: obavezno za Podnosioca prijave, kao i za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su bili ili su i dalje u statusu izbeglice);

3) Fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina (očitane ukoliko je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom);

4) Uverenje o državljanstvu ili fotokopiju rešenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije ili kopiju podnetog zahteva za prijem u državljanstvo za sve članove porodičnog domaćinstva (ne odnosi se na lica sa ličnom kartom);

5) Izjavu overenu kod javnog beležnika da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini nepokretnost u Republici Srbiji kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje, osim predmetne nepokretnosti; da nemaju u svojini nepokretnost u državi porekla ili drugoj državi kojom mogu da reše svoje stambeno pitanje; da nisu ušli u posed svoje obnovljene ili neoštećene imovine, istu nisu otuđili, poklonili ili zamenili u državi porekla, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu otuđili, poklonili ili zamenili nepokretnost u Republici Srbiji ili drugoj državi, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; da nisu uključeni u neki drugi projekat za trajno rešavanje stambenih potreba u Republici Srbiji ili zemlji porekla;

Komisija je ovlašćena da proverava navode iz izjave.

6) Dokaz o prihodima:

– Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, izjava overena kod javnog beležnika kojom se potvrđuje da je podnosilac nezaposlen i da nema prihode;

– Uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;

– Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava overena kod javnog beležnika da Podnosilac prijave, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva ostvaruje određene povremene prihode;

– Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje prihod po osnovu penzije – potvrda nadležne službe ili izjava overena kod javnog beležnika da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;

7) Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju,

ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju-dokaze navedene

u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);

8) Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – Rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;

9) Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – Rešenje o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;

10) Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.); (Napomena: dokaz o postojanju bolesti ne stariji od godinu dana);

11) Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:

– potvrda o smrti bračnog druga;

– rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;

– izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;

– presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu podnosioca overenu kod javnog beležnika da se podnosilac neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, podnosilac nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;

12) Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

13) Dokaz o načinu sticanja predmetne seoske kuće sa okućnicom: Odluku Komisije kojom su Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva izabrani za dodelu pomoći kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom u cilju rešavanja stambene potrebe ili ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključen između Grada, prodavca i kupca ili Ugovor o kupoprodaji predmetne nepokretnosti zaključen između prodavca i kupca;

14) Dokaz o vlasništvu/suvlasništvu/zajedničkoj imovini nad predmetnom nepokretnošću: list nepokretnosti ne stariji od mesec dana u kome je Podnosilac prijave i/ili član njegovog porodičnog domaćinstva, upisan kao nosilac prava svojine/susvojine/zajedničke imovine nad predmetnom nepokretnošću, a predmetna nepokretnost upisana bez tereta, ne računajući pri tom zabeležbu zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti u korist Grada, zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta, zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću, i druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, i to kao:

– nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

– nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

– nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole odnosno odobrenja za

izgradnju za koju je izadata upotrebna dozvola ili

– nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;

– dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola, potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat, nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji).

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja iz stava 1. tačke 15) ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave na javni poziv tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

VII

Komisija donosi odluke o dodeljivanju pomoći na osnovu merila za izbor korisnika i kriterijuma ugroženosti navedenih u Pravilniku o radu Komisije.

Prijave na javni poziv mogu se dobiti u Povereništvu za izbglice grada Pančeva ili se preuzeti na sajtu grada Pančeva, a sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti lično preko pisarnice Gradske uprave grada Pančeva, ili poštom na adresu :

Gradska uprava grada Pančeva

Trg Kralja Petra I br.2-4

26000 Pančevo

sa naznakom „Dodela građevinskog materijala izbeglicama – mali grant“

Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana oddana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa 10.03. 2020.godine.