Na osnovu člana 20. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007 i 83/2014 -dr. zakon), člana 21. tačka 9) Statuta grada Pančeva („Sl. list grada Pančeva“ br.25/15 -prečišćen tekst), Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu (“Službeni list grada
Pančeva” br. 37/15, 3/16 i 4/16-ispravka), Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 i Zaključka Gradonačelnika grada Pančeva br. II-06-020-2/2016-263 od 14.04.2016. godine, a u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći („Sl. glasnik RS“, br. 51/09), Gradonačelnik
grada Pančeva raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2016. godinu.

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Grad Pančevo dodeljuje bespovratna sredstva preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima:

a) čiji je osnivač žena, u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara, kao i

b) svim drugim preduzetnicima, mikro i malim, pravnim licima u iznosu od 1.000.000,00 din., koja su opredeljena Odlukom o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu („Sl. List grada Pančeva“ br. 27/15 i 3/16) na Razdelu 3 Gradska uprava, glava 3.1 Gradska uprava, šifra programske klasifikacije 1501, program 3 Lokalni ekonomski razvoj, šifra projekta 1501- P2 Projekat: Podrška lokalnom ekonomskom razvoju, pozicija 105, ekonomska klasifikacija 454 – Podrška mikro i malim preduzećima i preduzetnicima – konkurs. Javni konkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

1. NAMENA SREDSTAVA:

Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku osnovnih sredstava – novih ili polovnih (do tri godine starosti) od značaja za unapređenje poslovne delatnosti.
Pod osnovnim sredstvima u ovom smislu podrazumevaju se mašine i oprema, koja se pribavljaju od privrednog subjekta.
Bespovratna sredstva se dodeljuju za nabavku osnovnih sredstava koja je započeta ili započeta i realizovana nakon raspisivanja ovog Javnog konkursa.
Podnosilac prijave može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše jednom prijavom.
Minimalan iznos koji se dodeljuje je 100.000 dinara a maksimalan iznos je 500.000,00 dinara.
a) Preduzetnici, mikro i mala pravna lica (čiji je osnivač žena)
Sredstva se dodeljuju najviše do 80% vrednosti kupoprodajne cene osnovnih sredstava, bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Sredstva se doznačuju na tekući račun podnosioca prijave, tek nakon što podnosilac prijave prikaže izvod iz banke da je platila minimalno 20% ili preostali iznos do pune kupoprodajne cene ako su iz budžeta Grada dodeljena sredstva u manjem iznosu od 80% od vrednosti kupoprodajne cene.
b) Preduzetnici, mikro i mala pravna lica Sredstva se dodeljuju najviše do 50% vrednosti kupoprodajne cene osnovnih sredstava, bez
poreza na dodatu vrednost (PDV). Sredstva se doznačuju na tekući račun podnosioca prijave, tek nakon što podnosilac prijave
prikaže izvod iz banke da je platio minimalno 50% ili preostali iznos do pune kupoprodajne cene ako su iz budžeta Grada dodeljena sredstva u manjem iznosu od 50% od vrednosti kupoprodajne cene.

2. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU:

Pravo na dodelu sredstava imaju preduzetnici, mikro i mala preduzeća čiji je osnivač žena, kao i svi drugi preduzetnici, mikro i mala pravna lica – privredni subjekti registrovani kod Agencije za privredne registre,koji ispunjavaju sledeće uslove:
– Da imaju sedište na teritoriji grada Pančeva;
– Za preduzetnike i mikro pravna lica: da imaju najmanje 1 zaposleno lice;
– Za mala pravna lica: da imaju najmanje 3 zaposlena lica;
– Da obavljaju delatnost najmanje 12 meseci pre dana raspisivanja ovog Konkursa;
– Da obavljaju proizvodnu ili uslužnu delatnost;
– Da podnosiocu prijave nije bio blokiran račun duže od 7 dana u prethodnih 12 meseci, pre dana raspisivanja ovog Konkursa;
– Da je podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu javnih prihoda Republike Srbije i izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave;
– Da je podnosilac prijave u većinskom privatnom vlasništvu;
– Da nije u grupi povezanih privrednih subjekata u kojoj su neki od članova srednja i velika pravna lica;
– Da podnosiocu prijave nije dodeljena de minimis državna pomoć u tekućoj i prethodne 2 fiskalne godine u ukupnom iznosu većem od 23.000.000,00 dinara;
– Da je svrha i namena investiranja u osnovno sredstvo u skladu sa delatnošću koju obavlja privredni subjekat; Da nad privrednim subjektom nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.

Sredstva se ne dodeljuju :
– za potrebe osnivanja novih pravnih lica i preduzetničkih radnji;
– za programe primarne poljoprivredne proizvodnje;
– za trgovinsku delatnost;
– za delatnost zabavnih igara i igara na sreću, noćnih klubova, barova i diskoteka;
– za kupovinu putničkih vozila i transportnih sredstava
– za projekte koji se isključivo baziraju na honorarima.
3. DOKUMENTACIJA KOJA SE OBAVEZNO PODNOSI:
1. Prijava;
2. Rešenje o registraciji privrednog subjekta u APR ne stariji od 6 meseci;
3. Osnivački akt (za mikro i mala pravna lica)
4. Fotokopija bilansa uspeha, bilansa stanja, statističkog izveštaja i poreskog bilansa po usvojenom završnom računu za 2014. i 2015. godinu;
5. Potvrda Narodne banke Srbije o broju dana nelikvidnosti računa u prethodnih 12 meseci, pre dana raspisivanja ovog Konkursa;
6. Uverenje Sekretarijata za poresku administraciju Gradske uprave grada Pančeva o izmirenosti dospelih poreskih obaveza po osnovu izvornih javnih prihoda jedinice lokalne samouprave, ne starije od sedam dana od dana podnošenja prijave;
7. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija-filijala Pančevo o izmirenim poreskim obavezama;
8. Potpisana i overena izjava o broju zaposlenih za 2014. i 2015. godinu;
9. Overena izjava o starosti sredstava ovlašćenog knjigovođe dobavljača od koga se nabavlja osnovno sredstvo samo u slučaju kada se nabavlja polovno sredstvo;
10. Potpisana izjava o svim ranije primljenim de minimis državnim pomoćima koje su podnosiocu zahteva dodeljene u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine (da li im je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć);
11. Predugovor ili Ugovor o kupoprodaji osnovnog sredstva;
12. Predračun/Avansni račun/Račun u zavisnosti od stepena realizacije plaćanja, izdat nakon raspisivanja ovog Konkursa;
13. Dokaz o uplati/Izvod iz banke (ukoliko je plaćanje izvršeno, delimično ili u celosti), izdat nakon raspisivanja ovog Konkursa.

Komisija zadržava pravo da zatraži dopunu podnete dokumentacije i originale određene dokumentacije, na uvid.

4. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se na obrascima koji se mogu preuzeti na internet stranici grada Pančeva www.pancevo.rs i u Gradskom uslužnom centru, Trg Kralja Petra I br. 2-4.
Prijava sa pratećom dokumentacijom može se podneti do utroška sredstava, a najkasnije do 01.12.2016. godine, u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Pančevo, Trg Kralja Petra I br. 2-4, poštom ili lično predajom na pisarnici Gradske uprave grada Pančeva, sa naznakom: „NE
OTVARATI – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima u 2016. godini“.
Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave.
5. DONOŠENJE ODLUKE
Odluku o dodeli sredstava donosi Gradonačelnik grada Pančeva, na predlog Komisije za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva.

Komisija vrši proveru prispelih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog  konkursa i bodovanje i rangiranje prijava, na sednicama koje se održavaju do 10. u mesecu za prijave pristigle na ovaj konkurs u prethodnom mesecu.
Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva. Podnosilac prijave kojem su odobrena sredstva u obavezi je da sa gradom Pančevom zaključi Ugovor kojim će se urediti međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Izveštaj o realizaciji Ugovora iz prethodnog stava, podnosilac prijave je dužan da dostavi Gradu u roku od 15 dana od dana uplate dodeljenih sredstava na tekući račun podnosioca prijave.
Podnosilac prijave kojem su dodeljena sredstva za nabavku osnovnih sredstava ne sme ih otuđiti u periodu od dve godine od dana zaključenja prethodno navedenog ugovora.

6. OSTALE INFORMACIJE
Javni konkurs objavljuje se na internet stranici Grada Pančeva www.pancevo.rs .
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 013/308-711 ili na imejl ivana.tubic@pancevo.rs .
Napomena : Privredni subjekti koji su konkurisali na prethodnom Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licicima – privrednim subjektima za nabavku mašina i opreme za 2015/2016 godine, koji je objavljen 23.12.2015. godine, a čije prijave nisu razmatrane, s obzirom da su sredstva utrošena, razmatraće se u okviru ovog javnog konkursa.

Obrazac prijave

Kriterijumi