На основу  чл.  54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 – пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), чланa 5. Одлуке о регресирању трошкова превоза студентима града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 31/22), Градоначелник града Панчева, на предлог Комисије за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова превоза студентима града Панчева за школску 2023/2024. годину, објављује

 

  Ј А В Н И   П О З И В

за подношење пријава за регресирање трошкова превоза студената за школску 2023/2024. годину

 

Позивају се заинтересовани студенти који имају пребивалиште на територији града Панчева, који се школују на терет буџета, немају статус запосленог лица, који свакодневно путују на релацији од места становања до установе високог образовања, који нису корисници услуге смештаја у студентским центрима-домовима, нису корисници студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова, предузећа и организација да поднесу захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза (у даљем тексту: Право на регресирање трошкова превоза).

Уколико студент пријави да свакодневно путује на релацији дужој од 100 км у једном правцу, неопходно је да се приликом подношења захтева достави копија месечне карте  на име студента, за наведену релацију.

Утврђено право на регресирање трошкова превоза траје до краја летњег семестра.

Регресирање трошкова превоза ће се вршити од 01. октобра до краја летњег семестра.

Захтев за остваривање права на регресирање трошкова превоза, подноси се на посебно попуњеном и потписаном пријавном обрасцу, који је саставни део овог јавног позива и може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева и на званичној страници интернет презентације Града Панчева www.pancеvo.rs  уз који се прилажу следећи докази:

  • фотокопијa личне карте као доказ о пребивалишту за корисника,
  • потврдa установе високог образовања да се студент школује на терет буџета,
  • фотокопија прве две стране индекса и странице од последњег овереног семестра,
  • изјавa да није корисник студентских стипендија и кредита од надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других фондова, организација и предузећа, оверена код јавног бележника и да није корисник услуге смештаја у студентским центрима-домовима, оверену код јавног бележника (образац изјаве је саставни део овог јавног позива и може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева),
  • фотокопија месечне карте на име студента, уколико студент свакодневно путује на релацији дужој од 100 км у једном правцу,
  • изјава о сагласности за обраду података о личности, попуњена и потписана од стране студента.

Комисија може да затражи и друге доказе о испуњености услова, неопходне за утврђивање права.

Студент је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на признато право у року 15 дана од дана настанка промене.

Комисија може у току остваривања права да позове студента да достави и друге доказе да и даље испуњава услове прописане овим јавним позивом.

Рок за подношење пријава је 20 дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници Града Панчева.

Комисија врши стручни преглед пријава, те сачињава предлог листе студената, корисника финансијских средстава за регресирање трошкова превоза (у даљем тексту: Предлог листе) у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. Предлог листе се објављује на званичној интернет страници града Панчева и огласној табли Градске управе града Панчева, на коју подносиоци пријава имају право приговора у року од 15 дана од дана објављивања Предлога листе на званичној интернет страници града Панчева.

Одлуку о приговору доноси Градоначелник града Панчева, у року од осам дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о пријавама, одобравању средстава за регресирање трошкова превоза, износу дела трошкова који се регресирају и динамици исплате, доноси Градоначелник, и то збирним решењем у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Збирно решење из претходног става објављује се на званичној интернет страници града Панчева и на огласној табли Градске управе града Панчева, коначно је и против њега се може покренути управни спор.

Када се у току остваривања права утврди да је на основу неистинитих или нетачних података корисник остварио право, односно непријављивањем промена које утичу на губитак или обим права, Комисија ће сачинити нови Предлог листе, на основу којег ће Градоначелник града Панчева донети ново решење којим ће се кориснику укинути право на регресирање трошкова превоза од наредног месеца за текућу школску годину.

Регресирање трошкова превоза врши се регресирањем дела трошкова месечне аутобуске карте преносом средстава студентима на њихове наменске рачуне, које ће Секретаријат за јавне службе и социјална питања отворити за ове намене.

Номинални износ права на регресирање трошкова превоза утврђује Градоначелник града Панчева, посебним актом, у складу са средствима у буџету града Панчева обезебеђеним за ову намену

 Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом подносе се лично у Услужном центру Градске управе града Панчева, у канцеларији број 20 или на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за јавне службе и социјална питања-за Комисију за спровођење Јавног позива за регресирање трошкова превоза студентима града Панчева за школску 2023/2024. годину, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДEНТИМА ГРАДА ПАНЧЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ“.

Приложена документација се не враћа подносиоцима.

Неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране.

Додатне иформације могу се добити у канцеларији број 20 у Услужном центру Градске управе града Панчева, или позивањем на број телефона: 013/308-847.