Na osnovu  čl.  54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15 – prečišćen tekst, 12/16, 8/19, 16/19 i 2/21), člana 5. Odluke o regresiranju troškova prevoza studentima grada Pančeva („Službeni list grada Pančeva“ broj 31/22), Gradonačelnik grada Pančeva, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog poziva za regresiranje troškova prevoza studentima grada Pančeva za školsku 2023/2024. godinu, objavljuje

 

  J A V N I   P O Z I V

za podnošenje prijava za regresiranje troškova prevoza studenata za školsku 2023/2024. godinu

 

Pozivaju se zainteresovani studenti koji imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva, koji se školuju na teret budžeta, nemaju status zaposlenog lica, koji svakodnevno putuju na relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja, koji nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima-domovima, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova, preduzeća i organizacija da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza (u daljem tekstu: Pravo na regresiranje troškova prevoza).

Ukoliko student prijavi da svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu, neophodno je da se prilikom podnošenja zahteva dostavi kopija mesečne karte  na ime studenta, za navedenu relaciju.

Utvrđeno pravo na regresiranje troškova prevoza traje do kraja letnjeg semestra.

Regresiranje troškova prevoza će se vršiti od 01. oktobra do kraja letnjeg semestra.

Zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza, podnosi se na posebno popunjenom i potpisanom prijavnom obrascu, koji je sastavni deo ovog javnog poziva i može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva i na zvaničnoj stranici internet prezentacije Grada Pančeva www.pancevo.rs  uz koji se prilažu sledeći dokazi:

  • fotokopija lične karte kao dokaz o prebivalištu za korisnika,
  • potvrda ustanove visokog obrazovanja da se student školuje na teret budžeta,
  • fotokopija prve dve strane indeksa i stranice od poslednjeg overenog semestra,
  • izjava da nije korisnik studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova, organizacija i preduzeća, overena kod javnog beležnika i da nije korisnik usluge smeštaja u studentskim centrima-domovima, overenu kod javnog beležnika (obrazac izjave je sastavni deo ovog javnog poziva i može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva),
  • fotokopija mesečne karte na ime studenta, ukoliko student svakodnevno putuje na relaciji dužoj od 100 km u jednom pravcu,
  • izjava o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, popunjena i potpisana od strane studenta.

Komisija može da zatraži i druge dokaze o ispunjenosti uslova, neophodne za utvrđivanje prava.

Student je dužan da prijavi svaku promenu koja je od uticaja na priznato pravo u roku 15 dana od dana nastanka promene.

Komisija može u toku ostvarivanja prava da pozove studenta da dostavi i druge dokaze da i dalje ispunjava uslove propisane ovim javnim pozivom.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Pančeva.

Komisija vrši stručni pregled prijava, te sačinjava predlog liste studenata, korisnika finansijskih sredstava za regresiranje troškova prevoza (u daljem tekstu: Predlog liste) u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Predlog liste se objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva i oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva, na koju podnosioci prijava imaju pravo prigovora u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga liste na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od osam dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o prijavama, odobravanju sredstava za regresiranje troškova prevoza, iznosu dela troškova koji se regresiraju i dinamici isplate, donosi Gradonačelnik, i to zbirnim rešenjem u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Zbirno rešenje iz prethodnog stava objavljuje se na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Pančeva, konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Kada se u toku ostvarivanja prava utvrdi da je na osnovu neistinitih ili netačnih podataka korisnik ostvario pravo, odnosno neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak ili obim prava, Komisija će sačiniti novi Predlog liste, na osnovu kojeg će Gradonačelnik grada Pančeva doneti novo rešenje kojim će se korisniku ukinuti pravo na regresiranje troškova prevoza od narednog meseca za tekuću školsku godinu.

Regresiranje troškova prevoza vrši se regresiranjem dela troškova mesečne autobuske karte prenosom sredstava studentima na njihove namenske račune, koje će Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja otvoriti za ove namene.

Nominalni iznos prava na regresiranje troškova prevoza utvrđuje Gradonačelnik grada Pančeva, posebnim aktom, u skladu sa sredstvima u budžetu grada Pančeva obezebeđenim za ovu namenu

 Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom podnose se lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, u kancelariji broj 20 ili na adresu: Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja-za Komisiju za sprovođenje Javnog poziva za regresiranje troškova prevoza studentima grada Pančeva za školsku 2023/2024. godinu, Trg kralja Petra I 2-4, 26000 Pančevo sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRESIRANJE TROŠKOVA PREVOZA STUDENTIMA GRADA PANČEVA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU“.

Priložena dokumentacija se ne vraća podnosiocima.

Neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne iformacije mogu se dobiti u kancelariji broj 20 u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva, ili pozivanjem na broj telefona: 013/308-847.