На основу  чланова  54. и 98. став 2. Статута града Панчева («Службени лист града Панчева» број 25/15 – пречишћен текст, 12/16, 8/19, 16/19 и 2/21), Одлукe о буџету града  Панчева за 2024. годину («Службени лист града Панчева» број 40/23), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица лoкалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 105/16 и 112/17) и  Одлуке о начину,  критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури  који се финансирају и суфинансирају из буџета града Панчева  („Службени лист града Панчева“ број 2/17), Градоначелник града Панчева расписује:    

 

  Ј А В Н И  К О Н К У Р С

ЗА СУ/ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  У  ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Пројекти  обухватају културне области:

 • Књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
 • Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)
 • Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура
 • Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
 • манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво
 • Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)
 • Уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра ( стваралаштво, продукција и интерпретација)
 • Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)
 • Откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање,  вредновање,  заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем
 • Обележавање јубилеја значајних за културу сећања града Панчева
 • Аматерско стваралаштво

 

Право учешћа на  Јавном конкурсу за су/финансирање пројеката у области културе за 2024. годину (у даљем тексту: Конкурс), имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или град Панчево, с тим да се пројекат реализује на територији града Панчева.

Пројекти који су већ подржани на некима од конкурса које расписује град Панчево, неће бити разматрани.

Критеријуми за избор пројеката:

 

 • усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса 0-10
 • актуелност теме и доступност већем броју корисника 0-10;
 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група 0-10;
 • капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
 • неопходни ресурси 0-10
 • стручни, односно уметнички капацитети 0-10
 • финансијски план (разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и укљученост више извора финансирања) 0-10
 • видљивост пројекта (0-10)
 • степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице 0-10
 • квалитет и садржајна иновативност пројекта 0-10
 • способност, стручност и досадашње искуство да се спроведе пројекат 0-10

У оквиру овог Конкурса неће се финансирати гастрономски и туристички фестивали.

Такође, неће се финансирати стални трошкови (грејање, струја, телефон), трошкови репрезентације и угоститељски трошкови, као и набавка опреме (осим у случајевима када је пројекат таквог садржаја да укључује потребу за тим)

РОКОВИ

 • Период реализације пројекта је  до краја  2024. године.
 • Конкурс је отворен до 1.10.2024. године, односно до утрошка средстава
 • Финансијски и наративни извештаји, који морају бити потписани и оверени  од стране овлашћеног лица, подносе се 15 дана од завршетка пројекта, односно најкасније до 30.1.2025. године

            Резултати конкурса објављују се на званичној интернет страници града Панчева  www.pancevo.rs,

Пријава на конкурс, уз пратећу документацију, подноси се на посебно попуњеном и овереном  обрасцу. Пријава се може  добити у Секретаријату за јавне службе и социјална питања, II спрат, соба 207, зграда Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра  I  2-4, или преузети са званичне интернет презентације  града Панчева.

ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ

 

 • Пријава на Јавни конкурс за су/финансирање пројеката у области културе за 2024. годину (уредно попуњена и оверена)
 • Детаљно разрађен Прeдлог буџета за пројекте
 • Потписана изјава о партнерству на прописаном обрасцу (уколико је партнерски пројекат)
 • Сагласност за обраду података о личности
 • Основни подаци о носиоцима пројекта (биографије удружења, других субјеката у култури и појединаца);
 • у области издаваштва неопходно је доставити једну препоруку или рецензију и контакт особе која је дала ту препоруку или рецензију
 • код филмског и позоришног стваралаштва  потребно је доставити сценарио
 • Детаљно разрађен опис пројекта, а посебно за манифестације и фестивале неопходно је доставити детаљан програм и списак учесника;
 • Позивно писмо за пројекте у области културне размене и међународне сарадње;
 • Препоруке надлежне установе заштите (за пројекте културног наслеђа)
 • Визуелну и аудио документацију за пројекат са којим се конкурише;
 • уплату Градске административне таксе  у износу од 150,00 динара на рачун број 840-742241843-03, број модела 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1 Одлуке о градским административним таксама („Службени лист града Панчева“ број 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18 ,43/19, 70/20, 36/22 и 41/23 )

Необавезни прилози:

 • Копија регистрације подносиоца пројекта код надлежног органа са описом делатности за коју је подносилац регистрован. Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује, а учесници Конкурса могу да доставе копију решења о регистрацији у АПР-у, односно копију другог документа којим се доказује правни статус у коме је утврђено да се циљеви и делатност удружења остварују у области културе
 • Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји),
 • додатне препоруке (партнера, институција, других донатора, појединаца)

 

Приложена документација се не враћа подносиоцима.

Корисници чији је пројекат добио средства , у обавези су да доставе ревидирани буџет као и да на основу решења градоначелника о додели средстава поднесу захтев за отварање динарског подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор – Филијала Панчево ради реализације пројекта , на писарницу  Градске управе града Панчева.

Нетачно и непотпуно попуњене, као и неблаговремено достављене пријаве, неће бити разматране.

Предлози пројеката и буџет пројекта достављају се у 2 електронски попуњена штампана примерка лично у Услужном центру Градске управе града Панчева или поштом на адресу Трг Краља Петра I 2-4, Панчево са назнаком „Јавни конкурс за су/финансирање пројеката у области културе за 2024. годину“ и електронском поштом на имејл адресу  nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Конкурс ће бити објављен у недељном листу „Панчевац“

Додатне информације се могу добити на телефоне 013/ 308 906

Контакт особе: Невенка Кљајић

Инструктажа за сва заинтересована лица биће одржана у среду 29.05.2024. године у 16 часова у сали Спортског савеза – Масарикова 1а