Na osnovu  članova  54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15 – prečišćen tekst, 12/16, 8/19, 16/19 i 2/21), Odluke o budžetu grada  Pančeva za 2024. godinu («Službeni list grada Pančeva» broj 40/23), Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 105/16 i 112/17) i  Odluke o načinu,  kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Pančeva  („Službeni list grada Pančeva“ broj 2/17), Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje:    

 

  J A V N I  K O N K U R S

ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA  U  OBLASTI KULTURE ZA 2024. GODINU

Projekti  obuhvataju kulturne oblasti:

 • Književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo)
 • Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija)
 • Likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn i arhitektura
 • Filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
 • manifestacije vezane za filmsku umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo
 • Pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
 • Umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra ( stvaralaštvo, produkcija i interpretacija)
 • Ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima, ulična umetnost i sl.)
 • Otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentovanje, proučavanje,  vrednovanje,  zaštita, očuvanje, predstavljanje, interpretacija, korišćenje i upravljanje kulturnim nasleđem
 • Obeležavanje jubileja značajnih za kulturu sećanja grada Pančeva
 • Amatersko stvaralaštvo

 

Pravo učešća na  Javnom konkursu za su/finansiranje projekata u oblasti kulture za 2024. godinu (u daljem tekstu: Konkurs), imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili grad Pančevo, s tim da se projekat realizuje na teritoriji grada Pančeva.

Projekti koji su već podržani na nekima od konkursa koje raspisuje grad Pančevo, neće biti razmatrani.

Kriterijumi za izbor projekata:

 

 • usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa 0-10
 • aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika 0-10;
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa 0-10;
 • kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
 • neophodni resursi 0-10
 • stručni, odnosno umetnički kapaciteti 0-10
 • finansijski plan (razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja) 0-10
 • vidljivost projekta (0-10)
 • stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice 0-10
 • kvalitet i sadržajna inovativnost projekta 0-10
 • sposobnost, stručnost i dosadašnje iskustvo da se sprovede projekat 0-10

U okviru ovog Konkursa neće se finansirati gastronomski i turistički festivali.

Takođe, neće se finansirati stalni troškovi (grejanje, struja, telefon), troškovi reprezentacije i ugostiteljski troškovi, kao i nabavka opreme (osim u slučajevima kada je projekat takvog sadržaja da uključuje potrebu za tim)

ROKOVI

 • Period realizacije projekta je  do kraja  2024. godine.
 • Konkurs je otvoren do 1.10.2024. godine, odnosno do utroška sredstava
 • Finansijski i narativni izveštaji, koji moraju biti potpisani i overeni  od strane ovlašćenog lica, podnose se 15 dana od završetka projekta, odnosno najkasnije do 30.1.2025. godine

            Rezultati konkursa objavljuju se na zvaničnoj internet stranici grada Pančeva  www.pancevo.rs,

Prijava na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnosi se na posebno popunjenom i overenom  obrascu. Prijava se može  dobiti u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja, II sprat, soba 207, zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra  I  2-4, ili preuzeti sa zvanične internet prezentacije  grada Pančeva.

OBAVEZNI PRILOZI

 

 • Prijava na Javni konkurs za su/finansiranje projekata u oblasti kulture za 2024. godinu (uredno popunjena i overena)
 • Detaljno razrađen Predlog budžeta za projekte
 • Potpisana izjava o partnerstvu na propisanom obrascu (ukoliko je partnerski projekat)
 • Saglasnost za obradu podataka o ličnosti
 • Osnovni podaci o nosiocima projekta (biografije udruženja, drugih subjekata u kulturi i pojedinaca);
 • u oblasti izdavaštva neophodno je dostaviti jednu preporuku ili recenziju i kontakt osobe koja je dala tu preporuku ili recenziju
 • kod filmskog i pozorišnog stvaralaštva  potrebno je dostaviti scenario
 • Detaljno razrađen opis projekta, a posebno za manifestacije i festivale neophodno je dostaviti detaljan program i spisak učesnika;
 • Pozivno pismo za projekte u oblasti kulturne razmene i međunarodne saradnje;
 • Preporuke nadležne ustanove zaštite (za projekte kulturnog nasleđa)
 • Vizuelnu i audio dokumentaciju za projekat sa kojim se konkuriše;
 • uplatu Gradske administrativne takse  u iznosu od 150,00 dinara na račun broj 840-742241843-03, broj modela 97, poziv na broj: 02-226, namena Tarifni broj 1 Odluke o gradskim administrativnim taksama („Službeni list grada Pančeva“ broj 16/08, 26/09, 25/10, 38/12, 24/13, 29/14,14/15, 38/15, 38/16, 33/17, 34/18 ,43/19, 70/20, 36/22 i 41/23 )

Neobavezni prilozi:

 • Kopija registracije podnosioca projekta kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je podnosilac registrovan. Komisija po službenoj dužnosti utvrđuje da li je udruženje upisano u registar nadležnog organa i da li se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, a učesnici Konkursa mogu da dostave kopiju rešenja o registraciji u APR-u, odnosno kopiju drugog dokumenta kojim se dokazuje pravni status u kome je utvrđeno da se ciljevi i delatnost udruženja ostvaruju u oblasti kulture
 • Dodatnu vizuelnu i audio dokumentaciju o prethodnim projektima (ako postoji),
 • dodatne preporuke (partnera, institucija, drugih donatora, pojedinaca)

 

Priložena dokumentacija se ne vraća podnosiocima.

Korisnici čiji je projekat dobio sredstva , u obavezi su da dostave revidirani budžet kao i da na osnovu rešenja gradonačelnika o dodeli sredstava podnesu zahtev za otvaranje dinarskog podračuna konsolidovanog računa trezora kod Uprave za trezor – Filijala Pančevo radi realizacije projekta , na pisarnicu  Gradske uprave grada Pančeva.

Netačno i nepotpuno popunjene, kao i neblagovremeno dostavljene prijave, neće biti razmatrane.

Predlozi projekata i budžet projekta dostavljaju se u 2 elektronski popunjena štampana primerka lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili poštom na adresu Trg Kralja Petra I 2-4, Pančevo sa naznakom „Javni konkurs za su/finansiranje projekata u oblasti kulture za 2024. godinu“ i elektronskom poštom na imejl adresu  nevenka.kljajic@pancevo.rs.

Konkurs će biti objavljen u nedeljnom listu „Pančevac“

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefone 013/ 308 906

Kontakt osobe: Nevenka Kljajić

Instruktaža za sva zainteresovana lica biće održana u sredu 29.05.2024. godine u 16 časova u sali Sportskog saveza – Masarikova 1a