Gradonačelnik grada Pančeva raspisao je Konkurs za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“, u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2016. godinu. U nastavku možete pročitati ceo tekst Konkursa, sa kriterijumima, načinom apliciranja i potrebnom dokumentacijom.


Na osnovu Statuta grada Pančeva, Odluke o budžetu grada Pančeva za 2016. godinu, Strategije razvoja kulture u gradu Pančevu 2016-2020 i Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017, Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje

KONKURS

za su/finansiranjemuzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa i projekata za mlade u dvorani „Apolo“, u saradnji sa Domom omladine Pančevo, za 2016. godinu

 

Putem ovog konkursa podržaće se programi/projekti koje realizuju udruženja građana grada Pančeva u neposrednoj saradnji i koordinaciji sa Domom omladine Pančevo, čiji je sadržaj namenjen mladima i koncipiran tako da se aktivnosti odvijaju u dvorani „Apolo“, uzimajući u obzir sledeće Kriterijume za vrednovanje i izbor programa/projekata:

– Prijava zadovoljava utvrđene standarde programa/projekta kao dokumenta (popunjen formular i kompletna projektna dokumentacija),

– Program/projekat je u skladu sa principima, prioritetima, ciljevima, merama i aktivnostima iz Strategije razvoja kulture u gradu Pančevu 2016-2020 i/ili Strategije brige o mladima grada Pančeva 2014-2017,

– Inovativnost programa/projekta,

– Edukativni aspekt programa/projekta,

– Program/projekat promoviše aktivizam i/ili kulturno stvaralaštvo mladih i za mlade u Pančevu,

– Program/projekat uključuje širu ciljnu grupu mladih,

– Program/projekat uspostavlja izgradnju partnerstava.

 

Imajući u vidu da je Konkurs koncipiran tako da programske/projektne aktivnosti treba da se odvijaju u dvorani „Apolo“, poseban uslov je obavezno partnerstvo udruženja – predlagača programa/projekta sa Domom omladine Pančevo. S tim u vezi, u razmatranje će biti uzeti samo programi/projekti povodom kojih postoji utvrđena saradnja sa Domom omladine i potpisan sporazum o partnerstvu koji spada u obaveznu projektnu dokumentaciju.

Pravo učešća imaju organizacije/udruženja građana koja su registrovana na teritoriji grada Pančeva.

Grad Pančevo ažurira bazu organizacija civilnog društva, pa je potrebno da sva udruženja građana dostave Upitnik za prikupljanje podataka o udruženjima građana grada Pančeva, za 2016. godinu. Ovaj upitnik i spisak potrebne prateće dokumentacije može se preuzeti ovde, ili u Sekretarijatu za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada  Pančeva, Trg kralja Petra I, kancelarija 204. Popunjen upitnik sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u elektronskoj formi, na disku ili putem mejla civilnodrustvo@pancevo.rs.

 

Predlog programa/projekta treba da sadrži:

 • Popunjen formular za podnošenje predloga programa/projekta,
 • Popunjenu tabelu budžeta programa/projekta,
 • Potpisan sporazum o partnerstvu sa Domom omladine Pančevo,
 • Potpisan sporazum o partnerstvu sa drugim subjektima, ako takvo partnerstvo postoji (sa pojedincima/kama, drugim udruženjima građana, ustanovama, institucijama i sl.),
 • Potpisanu izjavu o prihvatanju odgovornosti,
 • Biografiju koordinatora/ke programa/projekta,
 • Biografiju Udruženja – opis prethodnih iskustava i dostignuća Udruženja (relevantni projekti i aktivnosti),
 • Kopiju Rešenja o registraciji Udruženja u APR-u,
 • Kopiju izvoda iz Statuta Udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi Udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program/projekat realizuje,
 • Jednu preporuku ili recenziju i kontakt potpisnika/ce date preporuke ili recenzije (za programe/projekte u oblasti izdavaštva),
 • Audio materijal (za programe/projekte koji promovišu muzičko stvaralaštvo),
 • Sinopsis/izvod iz scenarija (za programe/projekte koji promovišu filmsko ili pozorišno stvaralaštvo).

  Neobavezni deo-prilozi:

 • Materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad Udruženja i njegove kompetencije za realizaciju predloženog programa/projekta (u elektronskoj formi),
 • dodatne preporuke (partnera, institucija, drugih donatora, pojedinaca, itd.).

Finansiranje:

Sredstva za su/finansiranje programa i projekata po osnovu ovog Konkursa obezbeđena su u budžetu grada Pančeva za 2016. godinu.

Nosioci projekata koji su dobili sredstva po osnovu nekog od drugih Konkursa koji je raspisao grad Pančevo u 2016. godini, neće imati mogućnost da dobiju sredstvaza isti predlogprograma/projekta putem ovog Konkursa.

Su/finansirajuća sredstva putem ovog konkursa neće biti odobrena za:

 • nepotpune i neblagovremene prijave,
 • prijave podnosilaca koji su u 2015. godini dobijali finansijsku podršku od grada Pančeva, a nisu u predviđenom roku podneli izveštaj o realizaciji programa/projekta i utrošku sredstava ili nisu ispunili druge preuzete obaveze;
 • programe/projekte koji ne predviđaju promovisanje aktivnosti i rezultata u javnosti,
 • profitne i komercijalne programe/projekte,
 • predloge programa/projekata u kojima su finansijska sredstva za honorare, plate i/ili dnevnice veća od 25% ukupnih finansijskih sredstava traženih za program/projekat.

 

Rokovi:

Rok za konkurisanje na ovom Konkursu je do 2. decembra 2016. godine, odnosno do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Aktivnosti programa/projekta koje Grad bude su/finansirao u okviru ovog Konkursa moraju biti realizovane do 31. decembra 2016. godine, a finalni narativni i finansijski izveštaj predaje se do 31. januara 2017. godine.

 

Vrednovanje i izbor predloga programa/projekata:

Predloge programa/projekata razmatra Komisija za vrednovanje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora grada Pančeva za 2016. godinu, prema utvrđenim kriterijumima i prioritetima, na osnovu čijeg predloga će Gradonačelnik grada Pančeva izvršiti izbor, odobriti su/finansiranje i utvrditi sredstva za njihovu realizaciju iz Budžeta grada Pančeva za 2016. godinu. Predlagači čiji predlog programa/projekta bude prihvaćen i odobren za su/finansiranje, zaključuju ugovor sa Gradonačelnikom grada Pančeva, kojim se regulišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Neizvršavanje ugovornih obaveza povlači obavezu vraćanja sredstava u budžet grada Pančeva.

Komisija će se sastajati najmanje jednom u 45 dana, a lista vrednovanja i rangiranja pristiglih programa i projekata koju Komisija utvrdi, objavljivaće se na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs. Predlagači programa/projekata imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora na listu, u roku od 5 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačnu odluku o izboru programa i projekata koji će se putem ovog Konkursa su/finansirati donosi Gradonačelnik grada Pančeva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Ova odluka će takođe biti objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva.

 

Objavljivanje, formulari i dodatne informacije:

Informacija o Konkursu će se objaviti u lokalnom nedeljnom listu “Pančevac” i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs. Formulari za konkurisanje mogu se preuzeti u Odseku za kulturu, informisanje, sport, brigu o mladima i civilni sektor Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva (Trg kralja Petra I, sprat II, kancelarija 204 – Kancelarija za mlade), ili sa internet prezentacije  www.pancevo.rs . Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 013/308-907 ili mejla kancelarijazamlade@pancevo.rs.

 

Predloziprograma/projekata dostavljaju se obavezno:

u elektronskoj formi (na disku ili putem mejla kancelarijazamlade@pancevo.rs) i

u štampanoj formi (1 primerak), u Uslužnom centru grada Pančeva, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

 

Prijavana

K O N K U R S

za su/finansiranje muzičkih, inovativnih, edukativnih i promotivnih programa

i projekata za mlade u dvorani „Apolo“, u saradnji sa Domom omladine Pančevo,

za 2016. godinu

 

Grad Pančevo

Trg Kralja Petra I 2-4

26 000 Pančevo

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja

Kancelarija za mlade (kancelarija broj 204)

N E   O T V A R A T I !